Diakonie Západ - Pomoc má mnoho tváří

 

Transparentní účet

  

 22277705/5500


                                          VSTUPTE

LJ_Rodičovská poradna_banner_240x80

V Klubech se učili používat Klíče pro život

V Klubech se učili používat Klíče pro život
28. 8. 2012

První pololetí tohoto roku bylo v Klubech pro děti a mládež spojeno s realizací dvou dlouhodobých projektů podpořených v rámci celorepublikového projektu Klíče pro život. Klub Akcent v Rokycanech,Klub Echo v Dobřanech, Klub Fontána v Domažlicích a Klub Atom v Plzni se zapojily do vzdělávacího programu se zaměřením na multikulturu. Posledně zmiňovaný Klub Atom v Plzni ještě samostatně realizoval vzdělávací program zaměřený na oblast mediální výchovy a medializace.

Vzdělávací program Culture connection byl příkladem realizovaného programu, který reaguje na současné multikulturní otázky a přibližuje tuto problematiku dětem a mládeži v rámci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Cílem tohoto programu bylo poskytnout cílové skupině prostor pro nahlédnutí na problematiku odlišných kultur přímo, nezprostředkovaně tak, aby si sami účastníci vzdělávacího programu mohli utvořit vlastní pohled na osoby patřící k jiné kultuře, etnické či národnostní skupině.

Stejně tak program ukazoval cestu k podpoře vlastní identity participantů programu, k tomu, jak podpořit v mladém člověku uvědomění a hrdost na to kým je a umožnit mu ukázat specifika své kultury i těm, kteří často podléhají předsudkům a stereotypnímu přístupu k druhým.

Vzdělávací program Culture connection, jak již z názvu vyplývá, spojoval kultury. Program nejen seznámil účastníky s informacemi o jiných kulturách, jejich hodnotách, tradicích, ale také podněcoval hrdost a sebeuvědomění samotných příslušníků minoritních kultur.

Program poskytl participantům prostor pro seznámení se s jinými kulturami, národnostními či etnickými skupinami, a to formou besed s odborníky či přímo příslušníky jiných kultur.

V druhé fázi projektu byl poskytnut prostor přímo uživatelům našich služeb, kteří spadají do určitých kulturních či společenských skupin, případně jejich rodinným příslušníkům či členům téže kulturní či společenské skupiny, a to prostor k tomu, aby sami představili svou kulturu a životní styl.

V této fázi podporoval projekt skrze různé workshopy a kurzy přednosti, dovednosti a zajímavosti jednotlivých kulturních skupin, zejména těch, které jsou zastoupeny právě mezi uživateli sociální služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) a tímto způsobem napomáhal pozitivnějšímu vnímání těchto osob a dalších lidí stejné kultury.

Program byl koncipován jako dlouhodobá aktivita, v jejímž rámci se realizovali rozmanité aktivity, při nichž byli jeho účastníci jak v pasivní, tak hlavně v aktivní roli. Seznámení s odlišnými kulturami je realizováno jak formou interaktivních besed, zážitkových workshopů, tak formou dlouhodobých kroužků podporujících přednosti, dovednosti a talent uživatelů služby. K nejzajímavějším momentům programu patřila např. beseda s Američanem, Angolanem či Vietnamkami, velký ohlas sklidily také workshopy spojené s vařením tradičních jídel či s výrobou tradičních oděvů či doplňků.

Vzdělávací program vyvrcholil realizací multikulturního festivalu, na jehož přípravě i realizaci se podíleli samotní účastníci programu ze všech Klubů, a to jak po jeho organizační, tak obsahové stránce. Program festivalu byl sestaven převážně z vystoupení, která účastníci sami připravili v rámci aktivit vzdělávacího programu – ukázka streetdance, breakdance, karate, capoeiry či výstava výrobků, které během programu vznikly.

Druhý projekt v rámci Klíčů pro život pod názvem Mediální (ne)realita se realizoval jen v Klubu Atom. Tento vzdělávací program reagoval na současné otázky spojené s využíváním/zneužíváním médií, zejm. internetu a sociálních sítí a přibližoval tuto problematiku dětem a mládeži v rámci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Cílem vzdělávacího programu bylo osvětlit účastníkům, že média často nejsou věrným odrazem skutečných událostí, smývají hranici mezi realitou a ideálem či fantazií a překrucují realitu ke svým účelům a záměrům. Mediální zprávy jsou vždy subjektivně ovlivněny a je realitou, že jedna věc je nahlížena různými lidmi z různých úhlů pohledu, často až diametrálně odlišných.

Vzdělávací program měl účastníky vést k tomu, aby se naučili informace získané z různých zdrojů třídit a hodnotit, aby se naučili data ověřovat. Právě během dospívání mohou mít nepravdivé, zkreslující či zavádějící informace přijímané bez jejich konfrontace s dalšími zdroji informací nedozírné následky.

Účastníci se na praktických ukázkách učili rozlišovat realitu od fikce a zaujímat k dané problematice vlastní postoj. V průběhu vzdělávacího programu se jeho účastníci seznámili formou interaktivních besed s různými tématy z oblasti mediální výchovy jako je kyberšikana, mediální stereotypy, sociální vyloučení apod.

V rámci dlouhodobějšího kurzu se učili pracovat s grafickým programem, vytvářet plakáty, pozvánky, ale také si vyzkoušeli práci s fotografií či videem. Jako obohacení programu byla zařazena exkurze do vysílacího studia a zázemí místního producenta rozhlasového vysílání – navštívili jsme Rádio Kiss Proton. S obrovským ohlasem se v rámci realizovaných aktivit setkal zejména poslední workshop, v jehož rámci se účastníci učili grafické technice sítotisku.

Oba realizované vzdělávací programy byly úspěšně ukončeny během měsíce června. Protože se jednalo o pilotáž, tak byly zpracovány také příklady dobré praxe, které reflektovali pozitiva i negativa programů, případně jejich možné vylepšení. Oba projekty prošly úspěšně odbornou oponenturou a dostaly doporučení k publikaci. Snad se můžeme těšit, že v brzké době tedy zaujmou místo v brožuře příkladů dobré praxe a poslouží tak jako inspirace pro případné další realizátory.

Bc. Václava Egermaierová

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha