Diakonie Západ - Pomoc má mnoho tváří

 

Transparentní účet

  

 22277705/5500


                                          VSTUPTE

LJ_Rodičovská poradna_banner_240x80

V Klubech se učili používat Klíče pro život

V Klubech se učili používat Klíče pro život
28. 8. 2012

První pololetí tohoto roku bylo v Klubech pro děti a mládež spojeno s realizací dvou dlouhodobých projektů podpořených v rámci celorepublikového projektu Klíče pro život. Klub Akcent v Rokycanech,Klub Echo v Dobřanech, Klub Fontána v Domažlicích a Klub Atom v Plzni se zapojily do vzdělávacího programu se zaměřením na multikulturu. Posledně zmiňovaný Klub Atom v Plzni ještě samostatně realizoval vzdělávací program zaměřený na oblast mediální výchovy a medializace.

Vzdělávací program Culture connection byl příkladem realizovaného programu, který reaguje na současné multikulturní otázky a přibližuje tuto problematiku dětem a mládeži v rámci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Cílem tohoto programu bylo poskytnout cílové skupině prostor pro nahlédnutí na problematiku odlišných kultur přímo, nezprostředkovaně tak, aby si sami účastníci vzdělávacího programu mohli utvořit vlastní pohled na osoby patřící k jiné kultuře, etnické či národnostní skupině.

Stejně tak program ukazoval cestu k podpoře vlastní identity participantů programu, k tomu, jak podpořit v mladém člověku uvědomění a hrdost na to kým je a umožnit mu ukázat specifika své kultury i těm, kteří často podléhají předsudkům a stereotypnímu přístupu k druhým.

Vzdělávací program Culture connection, jak již z názvu vyplývá, spojoval kultury. Program nejen seznámil účastníky s informacemi o jiných kulturách, jejich hodnotách, tradicích, ale také podněcoval hrdost a sebeuvědomění samotných příslušníků minoritních kultur.

Program poskytl participantům prostor pro seznámení se s jinými kulturami, národnostními či etnickými skupinami, a to formou besed s odborníky či přímo příslušníky jiných kultur.

V druhé fázi projektu byl poskytnut prostor přímo uživatelům našich služeb, kteří spadají do určitých kulturních či společenských skupin, případně jejich rodinným příslušníkům či členům téže kulturní či společenské skupiny, a to prostor k tomu, aby sami představili svou kulturu a životní styl.

V této fázi podporoval projekt skrze různé workshopy a kurzy přednosti, dovednosti a zajímavosti jednotlivých kulturních skupin, zejména těch, které jsou zastoupeny právě mezi uživateli sociální služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) a tímto způsobem napomáhal pozitivnějšímu vnímání těchto osob a dalších lidí stejné kultury.

Program byl koncipován jako dlouhodobá aktivita, v jejímž rámci se realizovali rozmanité aktivity, při nichž byli jeho účastníci jak v pasivní, tak hlavně v aktivní roli. Seznámení s odlišnými kulturami je realizováno jak formou interaktivních besed, zážitkových workshopů, tak formou dlouhodobých kroužků podporujících přednosti, dovednosti a talent uživatelů služby. K nejzajímavějším momentům programu patřila např. beseda s Američanem, Angolanem či Vietnamkami, velký ohlas sklidily také workshopy spojené s vařením tradičních jídel či s výrobou tradičních oděvů či doplňků.

Vzdělávací program vyvrcholil realizací multikulturního festivalu, na jehož přípravě i realizaci se podíleli samotní účastníci programu ze všech Klubů, a to jak po jeho organizační, tak obsahové stránce. Program festivalu byl sestaven převážně z vystoupení, která účastníci sami připravili v rámci aktivit vzdělávacího programu – ukázka streetdance, breakdance, karate, capoeiry či výstava výrobků, které během programu vznikly.

Druhý projekt v rámci Klíčů pro život pod názvem Mediální (ne)realita se realizoval jen v Klubu Atom. Tento vzdělávací program reagoval na současné otázky spojené s využíváním/zneužíváním médií, zejm. internetu a sociálních sítí a přibližoval tuto problematiku dětem a mládeži v rámci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Cílem vzdělávacího programu bylo osvětlit účastníkům, že média často nejsou věrným odrazem skutečných událostí, smývají hranici mezi realitou a ideálem či fantazií a překrucují realitu ke svým účelům a záměrům. Mediální zprávy jsou vždy subjektivně ovlivněny a je realitou, že jedna věc je nahlížena různými lidmi z různých úhlů pohledu, často až diametrálně odlišných.

Vzdělávací program měl účastníky vést k tomu, aby se naučili informace získané z různých zdrojů třídit a hodnotit, aby se naučili data ověřovat. Právě během dospívání mohou mít nepravdivé, zkreslující či zavádějící informace přijímané bez jejich konfrontace s dalšími zdroji informací nedozírné následky.

Účastníci se na praktických ukázkách učili rozlišovat realitu od fikce a zaujímat k dané problematice vlastní postoj. V průběhu vzdělávacího programu se jeho účastníci seznámili formou interaktivních besed s různými tématy z oblasti mediální výchovy jako je kyberšikana, mediální stereotypy, sociální vyloučení apod.

V rámci dlouhodobějšího kurzu se učili pracovat s grafickým programem, vytvářet plakáty, pozvánky, ale také si vyzkoušeli práci s fotografií či videem. Jako obohacení programu byla zařazena exkurze do vysílacího studia a zázemí místního producenta rozhlasového vysílání – navštívili jsme Rádio Kiss Proton. S obrovským ohlasem se v rámci realizovaných aktivit setkal zejména poslední workshop, v jehož rámci se účastníci učili grafické technice sítotisku.

Oba realizované vzdělávací programy byly úspěšně ukončeny během měsíce června. Protože se jednalo o pilotáž, tak byly zpracovány také příklady dobré praxe, které reflektovali pozitiva i negativa programů, případně jejich možné vylepšení. Oba projekty prošly úspěšně odbornou oponenturou a dostaly doporučení k publikaci. Snad se můžeme těšit, že v brzké době tedy zaujmou místo v brožuře příkladů dobré praxe a poslouží tak jako inspirace pro případné další realizátory.

Bc. Václava Egermaierová

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU