Stacionář Klatovy pro osoby s postižením

Je jednou ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ.  Stacionář Klatovy nabízí pomoc lidem s mentálním postižením z Klatov a okolí v posílení jejich kompetencí v základních životních dovednostech a umožňuje jim tak zlepšit kvalitu osobního života, jejímž snížením jsou v důsledku svého postižení ohroženi.

 

 

           

 

Stacionář Klatovy pro osoby s postižením

 

Kapacita zařízení: 25 osob
Cílová skupina: osoby s poruchami autistického spektra a mentálním postižením ve věku 16 až 64 let
Typ poskytované služby: denní stacionáře dle § 46 zákona 108/2006 Sb.
Působnost: Klatovsko (klienty přijímáme z celých ZČ)
Bezbariérové: ano
Kontaktní adresa: Plánická 174, 339 01 Klatovy
Vedoucí zařízení: Mgr. Lenka Burešová
Mobil: +420 734 264 220
E-mail:  
lenka.buresova@diakonie.cz
E-mail: 
dsklatovy.zapad@diakonie.cz
Koordinátor služby: Marie Šamanová
E-mail: 
marie.samanova@diakonie.cz

 

 

   

 

 

 

Pondělí:   7:00 - 15:00
Úterý:       7:00 - 15:00

Středa:     7:00 – 15:00
Čtvrtek:    7:00 – 15:00
Pátek:       7:00 – 14:00
 

 

 

 

 

Služba poskytuje všechny základní činnosti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 108/2006 Sb.

 

Našim klientům nabízíme:

 • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (hygienické návyky, pomoc při udržování oděvu, oblékání...),
 • pomoc s přípravou stravy,
 • podporu a pomoc při řešení běžných každodenních situací, obtížných situací - např. nákup, návštěva lékaře; provádíme i nácvik těchto situací,
 • rozvoj sociálních dovedností – např. umět si říci o pomoc, umět odmítnout…,
 • pomoc zlepšit dovednosti v oblasti sociálních kontaktů (např. vedeme naše uživatele k tomu, aby na veřejnosti vystupovali způsobem běžným ve společnosti),
 • podporu při zacházení s penězi, nakupování,
 • vedeme uživatele k využívání veřejných služeb (např. umět si nakoupit zboží běžné spotřeby, jet prostředkem hromadné dopravy, jít na výstavu, do divadla…),
 • pomoc zlepšit orientaci v okolí stacionáře a ve městě,
 • pomoc a podpora při navazování a udržování mezilidských vztahů (rodina, přátelé aj.),
 • podporu rozvoje rozumových schopností,
 • podporu rozvoje pracovních dovedností a návyků,
 • pomoc uvědomit si důsledky svého chování, znát svá práva, ale i povinnosti,
 • pomoc uvědomit si a přijmout odpovědnost za své jednání,
 • zvyšování samostatnosti – uplatňovat svá práva a zájmy, pomoc při rozhodování,
 • podporu při hledání volnočasových aktivit.

Mimo výše uvedené pořádáme společné výlety, návštěvy společenských akcí atd.

 

 

 

 

Podpora samostatnosti
Co si uživatel dovede udělat sám, to na něj pracovníci nedělají. Pomáháme jen s tím, co je nad uživatelovy aktuální možnosti. Vedeme uživatele k rozvoji (pokud je to možné).

Individuální přístup
Způsob a míra podpory jednotlivých uživatelů vychází z přání a potřeb konkrétního uživatele. Jsme si vědomi, že každý uživatel má jinou hranici svých schopností a při naší práci jim pomáháme dojít tak daleko, jak jen mohou, přičemž osobní strop vychází vždy od uživatele, neurčuje jej pracovník.

Zachování důstojnosti
Zakládáme si na tom, že s uživateli jednáme jako s dospělými lidmi – respektujeme jejich soukromí, názor a vůli. Podle toho také volíme způsob komunikace a pomoci. Spolupráci uskutečňujeme na základě vzájemné dohody.

Pružnost
Sledujeme, zda obsah, forma a způsob spolupráce odpovídá aktuálním potřebám uživatele.

Praktičnost
Dbáme na to, aby vědomosti a dovednosti, na kterých pracujeme, byly prakticky využitelné v běžném životě našich klientů.


Při rozvoji dovedností se neomezujeme jen na prostory stacionáře. Podporujeme uživatele v tom, aby si získané znalosti prakticky ověřili a naučili se je využívat v běžném životě.

 

 

 

 

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 93399339/0800 pod variabilním symbolem 18. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

LJ_Banner na HP Terén_bb_675x115

NAZEV WEBU