Aktuální povinnosti v procesu oddlužení

26. února 2021

Ve chvíli, kdy je klientovi Diakonie Západ schváleno oddlužení, odstartuje se tří nebo pětiletý proces, který podléhá určitým pravidlům. Dlužník má mimo jiné povinnost podávat pravidelné zprávy o svém finančním stavu a o průběhu jeho splácení a právě nyní se blíží jeden z termínů podání zpráv osob s povoleným oddlužením. Proto jsme se pro Vás dotázali zaměstnanců Poradny pro občany v nesnázích na aktuální otázky a shrnutí kroků, které je nutné v procesu oddlužení podniknout.

Aktuální povinnosti v procesu oddlužení
26. února 2021 - Aktuální povinnosti v procesu oddlužení

Jakých dlužníků se povinnost podávat pravidelné zprávy týká?

Tato záležitost se sice netýká všech našich klientů, ale velké množství osob v procesu oddlužení má soudní povinnost podat zprávu vždy 2x ročně. Jednu na podzim (15. 9.) a jednu právě nyní na jaře (15. 3.). Na naše Poradny se mohou klienti obrátit o pomoc se sepsáním těchto zpráv. V Poradnách klientům také pomáháme se sepsáním samotných návrhů na oddlužení a díky akreditaci Ministerstva vnitra je můžeme podávat k soudu.

Jak insolvenční proces vypadá?

V první fázi insolvenčního procesu soud zkoumá, zda je návrh formálně správný a také zda je dlužník v reálném úpadku. Pouze dlužníkovi „v úpadku“ totiž může být povoleno oddlužení. V první fázi procesu jsme za návrh odpovědní my jako sepisovatelé návrhu, ale je nutné podotknout, že klient je v celém procesu důležitou součástí, a taktéž musí plnit povinnosti vyplývající z této situace. Poté už je veškerá odpovědnost na dlužníkovi. Neznamená to ale, že bychom mu dále nebyli nápomocni.

Jaké jsou tedy aktuální povinnosti?

Jednou z povinností klienta v oddlužení je vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání. Dříve jsme zaznamenávali, že výše zmíněné termíny byly velmi frekventované, nyní se často setkáváme i s jinými termíny, např. 31. 12. a 30. 6. nebo s jiným šestiměsíčním či ročním intervalem. Dlužník je povinen samozřejmě nezatajovat žádný ze svých příjmů, neměl by přijímat nové závazky, které není schopen splnit v termínu a neměl by poskytovat žádnému ze svých věřitelů mimořádných výhod.

 

Tímto bychom rádi upozornili dlužníky v oddlužení na to, aby si termín předložení svých příjmů soudu a insolvenčnímu správci hlídali a zbytečně se nedostávali do problémů, které by mohly bránit úspěšnému absolvování procesu oddlužení.

 

Na závěr je nutné dodat, že je nezbytné rozlišovat povolení oddlužení a insolvenční návrh. Insolvenční návrh může podat jak dlužník, tak jeho věřitel a je to pouhý návrh na to, aby bylo zahájeno řízení. Samotný návrh na povolení oddlužení je již konkrétním způsobem řešení úpadku a může ho podat jen dlužník (o tomto je ostatně vše výše zmíněné). Tímto konkrétním řešením je pak oddlužení.

 

Zaměstnanci Poradny v Rokycanech