Jak volit? "Recept" pro lidi s postižením

1. října 2021

Ministerstvo vnitra připravilo pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny zjednodušený informační leták, aby usnadnilo volbu např. lidem s mentálním postižením. Současně také v rámci voleb vypracovalo materiály, které využijí i lidé se sluchovým a zrakovým handicapem. 

I lidé s mentálním postižením mohou volit
1. října 2021 - Jak volit? "Recept" pro lidi s postižením

Vzhledem k tomu, že nás v nadcházejícím v termínu 8.–9. 10. 2021 čekají volby do Poslanecké sněmovny PČR, Ministerstvo vnitra připravilo několik textových i video materiálů, díky kterým se mohou občané s různými typy omezeními (ať už zdravotními či mentálními) seznámit s průběhem voleb a získat tak cenné informace. 

PSPCR2021-Informacni_letak_ve_formatu_snadne_cteni_-_20210908 (1).pdf

Možná je ještě dobré připomenout, kdo se voleb do PS PČR nemůže zúčastnit:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
  • V případě rozsudku o omezení svéprávnosti může být odepřeno volební právo, jen pokud má člověk ve svém rozsudku v části nazvané „výrok“ výslovně uvedeno, že se omezuje také jeho právo volit. Pokud to tam uvedeno nemá, má právo být zapsán v seznamu voličů a přijít k volbám.
  • V případě zbavení způsobilosti k právním úkonům - (pozn.: jde o rozhodnutí soudů vydaná před účinností nového občanského zákoníku do 31. 12. 2013). Pokud má člověk rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům z té doby (a upřímně doufám, že takových už moc není), není to sám o sobě důvod, aby mu mohlo být volební právo odepřeno. Aby nemohl takový člověk volit, muselo by být z výroku rozhodnutí zcela zřejmé, že se zbavení způsobilosti týkalo konkrétně práva volit. Dřívější rozhodnutí však často obsahovala pouze obecný výrok o zbavení způsobilosti k právním úkonům bez bližšího upřesnění. Není-li tato skutečnost ani z odůvodnění úplně zřejmá, není možno osobě ve výkonu volebního práva bránit. Rozsudky z toho období (před účinností nového občanského zákoníku) by ale nyní již měly být nahrazeny novými, nebo aspoň muselo být zahájeno řízení o prodloužení omezení, jinak ze zákona jejich právní účinky zanikly uplynutím pěti let od účinnosti nového občanského zákoníku, tedy k 31. 12. 2018.