Obtíže ve škole?

4. května 2021

Další skupinou klientů, která se na nás ve službě Plus pro lidi v krizové situaci obrací, jsou děti a dospívající řešící starosti spojené se školou, nebo jejich rodiče. Tento článek přináší obecné informace o obtížích spojených se školou (s výukou, s chováním, se spolužáky) a poskytuje rady, co dělat a kam se v případě školních obtíží obracet.

Obtíže ve škole
4. května 2021 - Obtíže ve škole?

Může se jednat o více různých obtíží a starostí spojených se školou:

 • Problémy se školní výukou (školní neúspěch, poruchy učení, problémy se soustředěním,….)
 • Problémy s chováním (zlobení, agresivita, lhaní,…)
 • Problémy se spolužáky (dítě nemá kamarády, nezapadá do kolektivu, šikana, hádky a konflikty,….)

Níže se na dané obtíže podíváme podrobněji, na konci článku pak naleznete kontakty na odborníky, na něž se dá obrátit tehdy, když nestačí pomoc školy.

 

1) Problémy se školní výukou

 • Důležité je zjistit, zda jde o odchylku v úrovni inteligence, nebo má dítě poruchu zraku/sluchu nebo jiné onemocnění. Pokud máte podezření, že by dítě mohlo mít nějaký zdravotní problém, je dobré neprodleně vyhledat dětského lékaře.
 • Poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD) – v případě podezření na některou z těchto poruch je vhodné vyhledat Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP).
 • Rodinná výchova a motivace dítěte – jedná se o nepodnětné prostředí, problémy ve vztazích v rodině atp. Tady mohou nejvíce udělat sami rodiče, kteří věnují dítěti dostatek času v rámci školní přípravy, vhodně ho motivují k učení a utváří mu doma podporující a harmonické klima. Pokud se to rodičům nedaří, mají k dispozici služby pro rodiny s dětmi, dětské psychology nebo PPP.

Jak vidíte, v případě školní neúspěšnosti je velmi důležitá součinnost žáka, rodičů a školy.  Důvody můžou být různé a je třeba přesně určit, o jaký se jedná v případě Vašeho dítěte. Neprospěch je často způsoben souborem příčin, které je třeba dobře rozpoznat. Jen důkladná diagnostika dokáže určit problém a poté je možné hledat řešení. Vhodné postupy a doporučení z PPP jako je třeba vytvoření Individuálního vzdělávacího plánu můžou hodně pomoci.

 

2) Problémy s chováním

 • Problémy s chováním ve škole jsou nejčastěji řešeny ve starším školním věku. Jedná se o jak o formy neagresivní (lhaní, záškoláctví, podvádění,….), tak o formy agresivní (krádeže, ničení věcí, fyzické a verbální útoky, šikana spolužáků,…).
 • Problémy s chováním bývají spojeny s dospíváním, které je typické vzdorem vůči dospělým a autoritám. Může jít o zahánění nudy, potřebu uznání od vrstevníků, ale i forma volání o pomoc, dítě může mít problémy v rodině a snaží se zlobením na sebe upozornit.

Vždy je velmi důležitá diagnostika, proč k problémovému chování dochází, pomoci může školní psycholog, PPP nebo u závažnějších forem Středisko výchovné péče (SVP).

 

3) Problémy se spolužáky

Někdy se stává, že dítě nezapadne do školního kolektivu, není spolužáky přijato a nemá kamarády. Tato situace je pro děti dost zatěžující. Pomoci mohou rodiče, kteří společně s dítětem mohou hledat  možnosti, proč tomu tak je a jak příčinu odstranit. Je též důležité zvážit, zda je jejich dítě dostatečně zralé na vstup do školy, případně na přechod na jinou školu (typicky víceletá gymnázia, výběrové školy atp.). Dění ve třídě může ovlivnit i učitel nebo školní psycholog vhodnou prací s celou školní třídou.

Situace se stává vážnější, když se zjistí, že dítě je spolužáky šikanováno.

Šikana je chování, kdy jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje spolužákovi či spolužákům a používá k tomu agresi a manipulaci. Pokud zjistíte, že Vašemu dítěti někdo ubližuje, je dobré řešit situaci ihned se školou. Pokud je třeba, škola přizve další odborníky, jako je například Pedagogicko-psychologická poradna. Pokud se vám zdá, že Vaše dítě potřebuje větší podporu, je možné objednat ho k dětskému psychologovi nebo jinému odborníkovi.

Jak poznáte jako rodič, že něco ve škole není v pořádku

 • zhoršení prospěchu
 • změna v chování (dítě je tišší nebo naopak více zlobí a chová se agresivněji)
 • změny v emocích (dítě je smutné, plačtivé, nebo naopak podrážděné,…)
 • častější nemocnost, noční děsy, pomočování,….
 • sebepoškozování

Co s tím:

Důležité je zjistit, co se s dítětem děje. Navoďte příjemnou atmosféru, vyčleňte si na dítě dostatek času a klidným hlasem se dítěte ptejte, co se děje, co ho trápí a jak mu můžete pomoci. Pokud zjistíte, že se skutečně něco děje (například mu někdo ze spolužáků ubližuje), domluvte si schůzku s třídním učitelem. Třídní učitel je ten, který zná Vaše dítě ve škole nejvíce a pravděpodobně Vám bude schopen podat další důležité informace. Ke schůzce lze přizvat metodika prevence nebo školního psychologa, případně vedení školy.

 

Odborná pomoc:

 • Přímo ve škole- třídní učitel, metodik prevence, školní psycholog
 • Dětští psychologové (lze vyhledat přes www.znamylekar.cz)
 • Linka bezpečí: 116 111                                                                    
 • chat Linky bezpečí: https://www.linkabezpeci.cz/
 • Poradna Minimalizace šikany: 116 000
 • Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň (Částkova 78, 326 00 Plzeň), : 377 468 111
 • Středisko výchovné péče (Karlovarská 67, Plzeň), tel.: +420 777 722 329

 

 

Obrátit se můžete pro první psychologickou pomoc též na nás. Plus pro lidi v krizové situaci je k dispozici telefonicky (733 414 421), emailem (plus@diakoniezapad.cz) nebo osobně v rámci otvírací doby pondělí–pátek 8:30 – 17:00 na adrese Resslova 12, Plzeň.