Zadluženost jako rostoucí problém u starších občanů

6. prosince 2018

V poslední době přibývají v poradně starší občané důchodového věku, kteří se potýkají s nepříznivou finanční situací a s dluhy. Často přichází s tím, že mají exekuční srážky z důchodu a že dluhů je několik.

Zadluženost jako rostoucí problém u starších občanů
6. prosince 2018 - Zadluženost jako rostoucí problém u starších občanů

Důvodů, které je dostaly do této situace, je více.
Jedním z důvodů zadlužení může být snaha pomoci druhým, nejčastěji dětem nebo vnoučatům. Opakovaně se setkáváme se situací, kdy starší člověk pomáhá dospělému dítěti, které má samo dluhy, půjčuje si kvůli němu, případně podporuje potomka závislého na alkoholu, drogách, gamblingu nebo obecně potomka, který vede nezřízený způsob života. Senior mu pomáhá, dokud může a často si neuvědomí, že sám nebude schopen půjčky splácet. Přichází pak ve chvíli, kdy není schopen hradit své závazky a je ohrožen exekucí, nebo už má exekuci na starobní důchod.
Jiným důvodem vzniku exekucí mohou být samozřejmě i dluhy staršího data s dobou vzniku v době, kdy byl dlužník ekonomicky aktivní. Přichází též lidé, kterým vznikly dluhy v minulých letech, kdy byly hojně rozšířené různé předváděcí akce zaměřené na prodej zboží. Nekalé praktiky těchto „šmejdů“ jsou již dobře známé, ale nemalá část seniorů za jejich praktiky platí dodnes, a to právě formou exekuce.
V některých případech může mít na zadlužení vliv snížená schopnost orientace seniorů v nabídce finančních služeb, snížená finanční gramotnost a podcenění rizika nemožnosti splácet. V jiných případech je to důvěřivost, ať již vůči blízkým nebo již zmíněným „šmejdům“.
V případě, že se k nám dostaví senior, který má exekuci (exekuce) na důchod a má seznam pohledávek vedených na jeho osobu, spočívá naše práce v první řadě ve vysvětlení dokumentů, které klient přináší. Starší lidé se často v exekučních příkazech nevyznají, dokumentům nerozumí. Vysvětlujeme jim, co je to jistina, úroková sazba, náklady řízení apod. Seznamujeme je též s jejich právy a s tím, že exekuce nesmí být prováděny ve větším rozsahu, než dovoluje zákon a musí jim tedy zůstat tzv. nezabavitelná částka. Není to životní minimum, jak se to často mylně nazývá. Nezabavitelná částka se rovná úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení. Vyšší pak je například v případě, že by senior měl vůči jiné osobě vyživovací povinnost, protože se jedná o přednostní pohledávku. Konkrétní výši nezabavitelné částky jsme schopni klientům vypočítat.
Snažíme se dále pomoci klientům se zjištěním výše pohledávek, případně s jednáním s věřiteli na domluvě splátkových kalendářů nebo s žádostmi o prominutí úroků, pokud senior splatil jistinu. V některých případech, když dluhy nejsou tak vysoké, může být cestou jak dluhy řešit, insolvence, neboli oddlužení nebo také osobní bankrot. Bohužel spousta seniorů má dluhy příliš vysoké a příjmy malé na to, aby měli reálnou šanci své dluhy během života splatit. V těchto případech nám nezbývá, než pomoci seniorovi s plánováním rodinného rozpočtu tak, aby tolik neživořil, zjišťujeme, zda by měl nárok na čerpání sociálních dávek, například příspěvku na bydlení a samozřejmě zjišťujeme, zda by mu mohla pomoci ekonomicky aktivní rodina. Bohužel ne vždy je rodina schopna nebo ochotna seniorovi pomoci, nebo jak uvádíme výše je právě rodina důvodem vzniku dluhů. V těchto případech se snažíme o poskytnutí emoční podpory seniorovi a podporu jeho práv, aby se nenechával rodinou zneužívat.
Hledáme i návazné sociální služby, kde by seniorovi mohli pomoci, ať už to jsou služby poskytující materiální pomoc, nebo služby, kam může senior zajít a popovídat si. Důležitá je též edukace a poučení seniora ohledně půjček a rizik s nimi spojenými, aby se zadluženost neprohlubovala.


Poradna pro občany v nesnázích v Plzni sídlí na adrese Prokopova 25. Poskytuje odborné sociální poradenství. Řídí se zásadou diskrétnosti, bezplatnosti, nestrannosti a nezávislosti. Je otevřena každý čtvrtek od 12:00-17:00, je možné se předem objednat na telefonním čísle: 735 795 556. V případě potřeby je možné klientův dotaz zodpovědět i písemně, mailem či telefonicky. V letošním roce se na poradnu obrátilo zatím 78 lidí s potřebou poradenství. Nejčastěji řešili dluhovou problematiku, pracovní právo, rodinné právo a občansko-právní spory.