Naší cílovou skupinou je rodina s dítětem či mladým dospělým ve věku do 26 let.

Podporujeme rodiny s dětmi v náročných životních situacích, za které považujeme:

 • vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem),
 • nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí,
 • ekonomicky nepříznivou situaci rodiny (nezaměstnanost, dluhy),
 • nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalitu bydlení, čistotu a uspořádanost),
 • traumatickou událost v rodině (úmrtí v rodině),
 • zdravotní situaci v rodině (dlouhodobé onemocnění, zdravotní postižení),
 • rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, alkoholismus, patologické hráčství, trestnou činnost, domácí násilí).

Okruhy témat služby:

 • péče o děti (vytváření vhodného a podnětného prostředí, nácvik zvládání péče v různých stádiích života dítěte, léčebný režim, školní zralost, režim a zvládání učiva, volný čas a podpora zájmů dětí, hygiena, příprava na přijetí dítěte do rodiny z pobytu v ústavním zařízení nebo pěstounské péči, aj.),
 • výchovné poradenství (výchova s ohledem na věk, nastavování režimu, hodnot, norem a cílů, změna komunikace s dítětem, sdílení rodičovství a zvyšování kompetencí rodičů individuálně i v podpůrných skupinách, aj.),
 • finance (práce s rodinným rozpočet, dluhy, nezaměstnanost, aj.),
 • bydlení (péče o domácnost, vybavení, udržování chodu, nevyhovující bydlení, aj.),
 • asistovaný kontakt dítěte s třetí osobou dle rozhodnutí soudu,
 • asistované předávání dítěte třetí (nepečující) osobě,
 • podpora psychologa nebo terapeuta (jako souběžná služba),
 • podpora při uplatňování práv a zájmů klientů (doprovod na úřady a instituce, případové konference, aj.),
 • pastorační poradenství (poskytuje spolupracující farář Českobratrské církve evangelické).