Naše poslání

Posláním služeb Archa pro rodiny s dětmi je poskytnout rodinám s dětmi v obtížné životní situaci takovou podporu, aby vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dítěte a vedly nezávislý život v rámci společnosti. Služby jsou poskytovány krátkodobě či dlouhodobě, v prostorách organizace nebo v přirozeném prostředí rodiny.

Definice obtížné životní situace

Obtížná životní situace rodiny je taková situace, kterou nedovedou řešit vlastními silami a potřebují podpořit okolím, a kde je dítě ohroženo následujícím stavem:

 • traumatická událost v rodině (úmrtí v rodině),
 • zdravotní situace v rodině (dlouhodobé onemocnění, zdravotní postižení),
 • rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, alkoholismus, patologické hráčství, trestná činnost, domácí násilí),
 • ekonomicky nepříznivá situace rodiny (nezaměstnanost, dluhy),
 • nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalita bydlení, čistota a uspořádanost),
 • vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem),
 • nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí.

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

Hlavním cílem služby Archa pro rodiny s dětmi je stabilizovat obtížnou situaci v rodině, podpořit rodinu při hledání vhodného způsobu vzájemného soužití a motivovat ji k rozvoji potřebných podmínek a k omezení nežádoucích vlivů na dítě i další členy rodiny tak, aby děti mohly žít ve své rodině.

Naplnit potřeby dětí

 • snížit rizika nebo míru zanedbání péče o dítě,
 • pomoci rodičům porozumět potřebám jejich dětí,
 • pomoci utvářet bezpečné a pro dítě podnětné rodinné prostředí umožňující jeho zdravý fyzický a psychický vývoj,
 • předcházet trvalému oddělení dítěte od rodiny,
 • zajistit bezpečný návrat dítěte ze zařízení ústavní výchovy zpět do rodiny.

Zachovat a stabilizovat rodinu

 • posílit funkce rodiny,
 • pomoci překonat problémy a krize, které rodinu ohrožují,
 • pomoci přijmout a upevnit výchovné přístupy a způsoby naplňování potřeb dítěte,
 • napomáhat rodině k bezproblémovému soužití se svým okolím a předcházet tak její sociální izolaci,
 • vést rodinu k samostatnosti a nezávislosti.

Spolupracovat s odborníky

 • při řešení problémových oblastí rodiny nacházet komplexní a efektivní zdroje pomoci „na míru“,
 • vést rodinu k samostatnému využívání odborných služeb.

Naši činnost realizujeme pouze v souladu s těmi to zásadami:

 • zájem dítěte – je primární princip služby,
 • individuální přístup - k rodinám i jejím jednotlivých členům s různými osobními zájmy,
 • rovnost - v přístupu ke všem zájemcům a klientům,
 • diskrétnost - v jednání uvnitř i navenek rodiny,
 • zplnomocnění - rodiny k samostatnému životu bez nutnosti další podpory,
 • bezplatnost - základních sociálních činností.

Archa pro rodiny s dětmi v číslech

Pečujeme až o 0 rodin každý rok
Služba klienty stojí 0 korun
Provozujeme 0 zařízení
Od roku 0 pomáháme našim klientům