Cílová skupina jsou lidé od 18 do 64 let (v době uzavření smlouvy) se zdravotním postižením, kteří se na samostatné bydlení buď připravují, anebo v něm potřebují podporu.

Posláním naší služby je osobám se zdravotním postižením pomáhat s přípravou na samostatné bydlení a dlouhodobě je podporovat v samostatném životě. Přispívat k rozvoji jejich schopností a dovedností pro vytvoření a udržení vlastního domova.

Podporu poskytujeme především formou praktických nácviků (jako je pomoc v péči o domácnost, doprovod při vyřizování osobních záležitostí zejména na úřadech, doprovod k lékaři, pomoc s hospodařením s penězi atd.) a získáním osobních zkušeností v oblastech, které jsou pro naše klienty obtížně dostupné.

Klienti jsou podporováni v samostatnosti v takové míře, aby byl jejich život, co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků a podle jejich představ.

Našim klientům poskytujeme:

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Klíčový pracovník spolupracuje s klientem na vytváření individuálního plánu, kde se společně dohodnou na cílech, které chce klient prostřednictvím poskytované služby dosáhnout. 

Cena za naše služby

Služba je poskytována za úhradu. Částka je stanovena dle aktuálních cen v rozpisu úhrad za hodinu. Vždy se hradí pouze částka odpovídající přesnému času poskytnutému k zajištění úkonů. Pracovník po každé schůzce zaznamenává jednotlivé úkony a dobu trvání. Měsíčně je vystavován přehled úkonů a celková doba poskytnuté podpory, ze které je vypočítána částka, kterou je klient povinen uhradit.

Služba může být hrazena z příspěvku na péči, který pracovníci klientům pomohou vyřídit.