Realizujeme certifikované programy všeobecné primární prevence rizikového chování zejména na základních a středních školách.

Preventivní programy jsou zaměřené na okruhy témat rizikového chování na úrovni specifické všeobecné primární prevence. Programy probíhají interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky, rozvíjejí klíčové kompetence a dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků. Do programů jsou zařazovány pro skupinu dětí a mládeže atraktivní činnosti, které vyžadují značnou aktivitu účastníků, což vede k hlubšímu naplnění cílů programů.

Během programů se snažíme vytvořit takové podmínky, aby se žáci nebáli být aktivní, tvořiví, uměli diskutovat, sdílet s ostatními, ptát se, vhodně řešit problémy a během práce poznali, že na mnohé si dokážou přijít sami nebo, že je možné např. problematické situace zvládnout i nerizikově. Snažíme se podporovat efektivní styly komunikace a spolupráci ve skupině, které vedou k podpoře zdravého sebevědomí jednotlivců, ale i dobré atmosféry ve skupině. 

Programy se zabývají především následujícími formami rizikového chování:

 • šikana (kyberšikana) a extrémní projevy agrese,
 • rasismus a xenofobie,
 • sexuální rizikové chování,
 • závislostní chování (adiktologie)
 • spektrum poruch příjmů potravy.

Dílčí témata programů jsou:

 • spokojená třída – vztahy ve třídním kolektivu,
 • mezilidské vztahy,
 • prevence šikany,
 • bezpečnost v online prostředí,
 • prevence závislostí,
 • zdravý životní styl (poruchy příjmu potravy),
 • partnerské vztahy.

Více o námi řešených tématech naleznete v Nabídce služeb Prevence pro školy a veřejnost Diakonie Západ.

V rámci naší služby dále nabízíme:

Adaptační kurzy
Cílem adaptačních kurzů je prostřednictvím různých her a aktivit stmelit třídní kolektiv, vytvořit důvěru nejen mezi žáky, ale také důvěru mezi žáky a jejich třídním pedagogem, posílit kooperaci a sounáležitost v kolektivu. 

Besedy o krizi a exkurze do krizového centra Plus
Cílem besed je seznámit žáky s možnými krizovými situacemi v životě člověka a možnostmi jejich řešení. Předat žákům informace ohledně fungování např. krizové pomoci, případně dalších institucí, kam se lze v problémové situaci obrátit. Besedy jsou upraveny dle věku žáků, stejně tak témata krizových besed jsou vybírány dle potřeb třídního kolektivu.  Program probíhá na půdě školy nebo je možné domluvit exkurzi do riového centra Plus. Besedy a exkurze jsou zdarma.

Vzdělávací workshopy
Vzdělávací workshopy jsou určeny především pro žáky středních škol. Cílem je interaktivní formou zprostředkovat informace o daném tématu, např. o trhu práce (prevence nezaměstnanosti apod.).

Přednášky pro rodiče a pedagogy
Odborné přednášky, díky níž získají posluchači ucelené informace v oblasti dané tématiky. Součástí je i prostor pro diskuzi a sdílení vlastních zkušeností v dané oblasti (např. online prostředí – kyberšikana, Facebook apod.).

Konzultace a poradenství
Nabízíme odborné poradenství v oblasti rizikového chování, informační servis, konzultace s pedagogy ohledně práce se třídou či jednotlivci v oblasti PPRCH (osobně, telefonicky, emailem) a pomoc při vytváření projektových žádostí v oblasti PPRCH a dalších činnostech vycházejících z náplně práce Školního metodika prevence.

Bližší informace k programům:

Programy jsou určeny vždy pro jednu školní třídu. Programy se odehrávají v prostorách školy, nejčastěji v běžné velké učebně, kde lze vytvořit kruh ze židlí.

Na programech je nutná účast pedagoga, který aktivně se třídou na daném preventivním tématu v rámci svého předmětu pracuje. U programů zaměřených na podporu a rozvoj zdravého třídního klimatu, je žádána přítomnost třídního učitele nebo školního metodika prevence.

Před začátkem programu dochází vždy ke schůzce se zapojeným učitelem (a školním metodikem prevence).

Téma programu pro jednotlivé třídy může volit a podle potřeby kombinovat zapojený pedagog ve spolupráci se školním metodikem prevence tak, aby téma zapadlo do preventivního programu školy.

Jednotlivá témata programu se skládají většinou ze tří bloků (1 blok = 2 vyučovací hodiny), které na sebe navazují a jsou realizovány v odstupu 1-3 týdnů. Obsah rámcových témat lze upravit dle potřeb a zakázky školy.

Dílčí témata programů a podrobné informace naleznete v Nabídce služeb Prevence pro školy a veřejnost Diakonie Západ a Podrobných informacích o Programu všeobecné primární prevence.

Preventivní programy a služba Prevence pro školy a veřejnost je od roku 2016 certifikována MŠMT.


Komu je služba určena:

 • žákům základních škol (4. – 9. třída) či víceletých gymnázií (prima – kvarta),
 • studentům středních škol, středních odborných učilišť (1. – 2. ročník) a gymnázií (kvinta – sexta),
 • pedagogickým pracovníkům škol,
 • zákonným zástupcům žáků (rodičům),
 • odborné a laické veřejnosti.

Primární cílovou skupinou jsou žáci mladšího a staršího školního věku a mládež, nezasažená rizikovým chováním bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.

Cena a objednávka služby:
Cena jednotlivých služeb vychází z aktuálně platného ceníku, nebo může být stanovena individuálně jako cena smluvní. Služby mohou být realizovány také se spoluúčastí Diakonie Západ či bezplatně, pokud jsou financovány z projektu Diakonie Západ, která realizaci hradí.

Po vzájemné předchozí domluvě, prosíme o vyplnění objednávkového formuláře  a následné zaslání na e-mail primarka.zapad@diakonie.cz. Pro více informací případně kontaktujte přímo vedoucího služby Mgr. Lukáše Eisenvorta, e-mail: lukas.eisenvort@diakonie.cz, mobil: +420 603 544 028.

Cena za jednotlivé programy obvykle závisí na počtu zvolených bloků (1 blok = 2 vyučovací hodiny) podle následujícího ceníku. Výsledná cena je smluvním výsledkem dohody mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

Informace pro mimoplzeňské školy
Do částky není započítáno cestovné a doba pracovníků strávená na cestě. K částce tedy budou přičteny náklady na cestu tam a zpět pro daný počet lektorů veřejnou hromadnou dopravou (např. dle IDOS) a poměrná část hodinové mzdy pracovníků za dobu strávenou na cestě.

Úhrada našich služeb
Úhrada ceny služeb probíhá na základě domluvy nejčastěji prostřednictvím vystavené faktury Diakonie Západ se splatností min. 14 dní.