Všeobecná primární prevence

Cílem projektu VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE je školám Plzeňského kraje zajistit dostupnost a kontinuitu realizace dlouhodobých programů všeobecné primární prevence nebo "kratších" preventivních bloků na určitá témata PPRCH (vždy min. 3 vstupy po 2 hod. do 1 třídy), které školám vhodně doplní jejich Preventivní program. Projekt je cílen zejména na ZŠ, ale i SŠ. Programy probíhají interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky, aplikují KAB model, rozvíjejí klíčové kompetence a dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků. Do programů jsou zařazovány pro žáky atraktivní činnosti, které vyžadují značnou aktivitu účastníků, což vede k hlubšímu naplnění cílů programů. Programy rozvíjejí takové vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro příznivý rozvoj jak jednotlivce, tak společnosti (vrstevnické skupiny), zejména v souvislosti s problematikou PPRCH a podpory zdravého životního stylu. Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Plzeňským krajem.

Online man 2

Cílem projektu ONLINE MAN 2 (volně navazuje na projekt Online man 1) je předcházet rizikovému chování dětí a mládeže ve virtuálním světě a kultivovat projevy žáků pohybujících se v online prostředí, a to prostřednictvím včasného oslovení dětí a mladých lidí, zvýšení jejich kompetencí a dovedností pro bezpečné a nerizikové chování v online prostředí. Projekt ONLINE MAN 2 umožní zajistit realizaci pro školy dostupných MŠMT certifikovaných preventivních programů pro školy (jejich žáky a sekundárně učitele) v Plzeňském kraji. Projekt je podpořen Ministerstvem zdravotnictví z dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2019.  Projekt bude realizován do konce roku 2019.

Online man

Cílem projektu ONLINE MAN je předcházet rizikovému chování dětí a mládeže ve virtuálním světě a kultivovat projevy žáků pohybujících se v online prostředí, a to prostřednictvím včasného oslovení dětí a mladých lidí, zvýšení jejich kompetencí a dovedností pro bezpečné a nerizikové chování v online prostředí. Projekt ONLINE MAN umožní zajistit realizaci dostupných vzdělávacích preventivních programů pro školy (jejich žáky a sekundárně učitele) v Plzeňském kraji. Projekt je podpořen ČSOB Nadačním programem vzdělání - Bezpečnost v online prostředí. Projekt bude realizován v období 1. října 2016 do 30. září 2017.

Plus pro děti 2015-2016

Projekt rozšířil poskytování krizové pomoci pro děti a mládež v lokalitách - Rokycany, Dobřany, Domažlice. Umožnil provoz ambulantních konzultačních hodin pro anonymní využití odborné pomoci, ale také přiblížil krizovou pomoc dětským klientům do jejich přirozeného prostředí - školy. Ve školách byly realizovány preventivní aktivity se zaměřením na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových, krizových situací a vzniknul tak prostor pro první kontakt s krizovým pracovníkem a navázání další odborné pomoci.

Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

V minulosti jsme také řešili projekty Archa - Vylodění, Prevmania 2014 a další.