Naším cílem je prostřednictvím preventivních a vzdělávacích aktivit rozvíjet u cílové skupiny zejména tzv. klíčové kompetence.

Tedy rozvíjet takové vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro příznivý rozvoj, jak jednotlivce, tak společnosti (vrstevnické skupiny), zejména v souvislosti s problematikou primární prevence rizikového chování a podpory zdravého životního stylu.

Cíle, kterých chceme dosáhnout

 • předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování žáků základních a středních škol,
 • rozvíjet klíčové kompetence (zejména pak kompetence sociální, komunikativní a k řešení problémů),
 • předávat žákům pravdivé a objektivní informace (zkušenosti) o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim (utvářet povědomí o negativních důsledcích rizikového chování),
 • pomáhat formovat postoje, vedoucí ke zdravému životnímu stylu,
 • posilovat schopnost cílové skupiny zvládat obtížné životní situace a umět je řešit s využitím vnitřních i vnějších zdrojů (např. kde a kdy si říci o pomoc),
 • podporovat vytváření zdravých sociálních vztahů mezi žáky (ve škole), potažmo v rodině, jiné vrstevnické skupině (jiné širší komunitě),
 • pracovat takovým způsobem, aby tyto přednosti dokázala cílová skupina uplatnit ve svém chování nejen v době realizace preventivních aktivit ale i v budoucnosti,
 • aktivizovat cílovou skupinu (zapojit interaktivně všechny žáky),
 • spolupracovat s pedagogy školy (zejména školními metodiky prevence) s cílem zvýšit efektivitu preventivního působení při práci ve škole i mimo ni,
 • zprostředkovat pedagogům efektivní a praktické dovednosti při práci s primární cílovou skupinou,
 • aktivně oslovovat děti, mládež, pedagogy a rodiče prostřednictvím informačních materiálů nebo různých formálních či neformálních setkání,
 • přispívat k vyšší erudici v oblasti primární prevence sekundární cílové skupiny ,
 • poskytovat základní informační a poradenský servis v oblasti rizikového chování.

Naše principy

Bezpečí a informovanost
Podmínky poskytování služby jsou vždy dopředu transparentně komunikovány (práva klientů, pravidla poskytování služby, forma a způsob práce apod.). Pracovníci neposkytují osobní informace o klientech, nepředává jejich osobní sdělení, pokud to není přáním klienta.

Rovný přístup
Služba je dostupná bez ohledu na pohlaví, věk, rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Pracovníci přistupují ke klientům vstřícně a bez předsudků k jejich osobním, sociálním nebo kulturním odlišnostem.

Dobrovolnost
Služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí klienta (školy, žáků, rodičů).  

Odbornost
Služby jsou poskytovány odborně připravenými pracovníky v oboru primární prevence dle standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Respekt, spolupráce a přiměřenost
Pracovníci pracují na bázi partnerského přístupu a respektují individualitu klienta, jeho potřeby, postoje a zájmy. Při práci se skupinou je s respektem přihlíženo k potřebám, zájmům a hodnotám každého účastníka. Pracovníci dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků (klientů).

Komplexnost, kontinuita a systematičnost preventivních programů
Preventivní programy jsou zaměřeny na širokou škálu rizikového chování a jsou koncipovány ve spolupráci se školou (popř. dalšími odbornými službami). Berou v úvahu místní specifika a systémová preventivní nastavení celé školy (tříd). Jednotlivé preventivní bloky jsou tematicky provázané a gradující do několika setkání v průběhu školního roku. Programy reagují na potřeby školy (jednotlivých třídních kolektivů), jsou efektivně vřazeny do výuky (včas a přiměřeně) a jsou průběžně hodnoceny.

Služba je poskytována v souladu se všemi zákonným podmínkami a etickými východisky Diakonie Západ.