Náš cíl

 Klienti Můj 1+0 žijí plnohodnotný život v přirozeném prostředí s minimální podporou z okolí.

Dílčí cíle

  1. Klient má dostatečné schopnosti a dovednosti spojené s péčí o sebe i domácnost a je schopen zodpovídat za svěřené úkoly. (kritérium: snížení míry potřebné podpory od pracovníků, změna typu podpory z praktické dopomoci na slovní dopomoc)
  2. Klient pravidelně využívá jiné služby nebo zaměstnání. Tráví čas mimo chráněné bydlení, např. v denním stacionáři, v zaměstnání, v zájmových kroužcích. (kritérium: 70% klientů navštěvuje pravidelně nějakou službu nebo zaměstnání)
  3. Klient má dostatečné kompetence chránit sám sebe a obhájit se v oblasti financí. (kritérium: zvýšení finanční gramotnosti dle dotazníku Oblasti potřebné podpory)
  4. Klient si buduje a využívá vlastní sociální síť. Má přirozený kontakt i s osobami mimo chráněné bydlení, využívá běžně dostupných veřejných služeb. (kritérium: klesá míra podpory pracovníků CHB, 70% klientů využívá běžně dostupných veřejných služeb)

Principy práce

Jako principy naší práce jsme si zvolili hodnoty Diakonie Západ, a to úctu, spolupráci a pravdivost.

Úcta

Pracovníci považují každého klienta za jedinečnou bytost s rozdílným životním stylem a podle toho také pružně reagují na jeho individuální potřeby, respektují jeho volbu.

Našimi klienty jsou dospělí lidé, a proto s nimi mluvíme jako se sobě rovnými, jednáme a pracujeme formou dohod. Respektujeme práva a důstojnost klientů.

Podporujeme klienty v sebeobhajování a v úctě k druhým, učíme je znát svá práva a zároveň respektovat práva druhých.

Pracovníci vzájemně respektují své názory, akceptují společná rozhodnutí, jsou si vědomi společného cíle své práce.

Spolupráce

Pracovníci se v týmu vzájemně podporují, pomáhají si v řešení náročných situací při práci s klienty, pravidelně se setkávají na poradách, kde sdílejí své zkušenosti. Spolupracují s dalšími subjekty, kde formou vzdělávání zvyšují svoji kvalifikaci a učí se novým metodám práce.

Spolupracujeme s rodinou klienta nebo s jeho opatrovníkem tak, aby klient dostával takovou míru podpory, která je nezbytná a umožňuje klientům získávat osobní zkušenosti, podporujeme nezávislost na druhé osobě.

Spolupracujeme s dalšími sociálními službami nejen v Diakonii Západ a s veřejnými subjekty.(lékaři, úřady apod.)

Pravdivost

Pravdivě informujeme klienty o jejich právech a povinnostech, o nabídce a možnostech služby.

Podporujeme informované rozhodování - pracovníci jednají tak, aby se klient vždy mohl informovaně rozhodnout, tzn., ověřují si, zda je mu jasný obsah, následky volby a vyplývající možná rizika.

Kvalita práce prochází supervizí, kde pracovníci mohou přemýšlet nad svými kvalitami i nedostatky, učit se z vlastních chyb i chyb ostatních, poznávat sami sebe a objevovat svůj potenciál, kontrolovat zda drží správné hranice v práci s klienty i kolegy.

Pracovníci jsou schopni sebereflexe a umí si říci o pomoc v případě potřeby.