Posláním denních stacionářů DZ je poskytnout bezpečný prostor a soustavnou podporu pro rozvoj osobnosti člověka s postižením.


V Človíčku, programu pro mládež a dospělé, vedeme lidi s mentálním postižením k tomu, aby si řídili svůj život a uměli se o sebe postarat.

 

V denním stacionáři poskytujeme ambulantní službu osobám zpravidla ve věku 16 až 45 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinovaného zdravotního a mentálního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pro zachování kvality poskytované služby s dostatkem času pro vzájemnou spolupráci, přijímáme do služby pouze osoby do 40 let, které tento věk dovrší v době uzavření smlouvy.

Služba Stacionář pro osoby s postižením nabízí tyto základní činnosti:

  • základní sociální poradenství
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí či pomoc s přípravou stravy
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V celé službě se maximálně snažíme uplatňovat principy tzv. EMPOWERMENTU = „Zvyšování povědomí jedinců o jejich možnostech volby a poskytování jim zodpovědnosti za vlastní životy – do té míry, do jaké je to jen možné“.  
Obecněji lze principy empowermentu popsat jako „zapojení a posílení“, kdy např. zapojováním uživatelů do chodu služby, podílením se na „její tváři“, spolurozhodováním na konaných aktivitách, činnostech atd., se snažíme posilovat vědomí o vlastním vlivu na běh událostí a tím povědomí o vlastní síle a vlivu na svůj život tedy toho, co se děje „kolem mě“. Věříme, že to je cesta od bezmoci k zapojování, od pasivního čekání k aktivitě atp.  

Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního rozpisu úhrad.