Posláním denních stacionářů Diakonie Západ je poskytnout bezpečný prostor a soustavnou podporu pro rozvoj osobnosti člověka s postižením. 

V Korálku zapojujeme lidi s těžkým mentálním postižením a autismem do společnosti při zachování jejich rituálů a přirozeného denního rytmu.

 

V denním stacionáři poskytujeme ambulantní službu osobám ve věku 18–50 let s těžšími stupni poruchy autistického spektra a středně těžkým až těžkým mentálním nebo zdravotním postižením, kteří jsou vzhledem ke svým specifickým projevům a požadavkům na podporu při naplňování svých potřeb ohroženi sociálním vyloučením.

Služba Stacionář pro osoby s postižením nabízí tyto základní činnosti:

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí či pomoc s přípravou stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V rámci sociálně terapeutických a aktivizačních služeb našim klientům nabízíme:

 • navlékání korálků a výroba šperků z fimo hmoty,
 • výroba papírových briket,
 • práce s textilem,
 • práce na zahradě ve skleníku,
 • relaxace ve Snoezelen místnosti,
 • zpívání s kytarou,
 • poslech hudby.

Veškeré činnosti klientům poskytujeme v souladu s metodou PODPORA POZITIVNÍHO CHOVÁNÍ. Jedná se o komplexní systém, který napomáhá pochopit chování náročné na péči lidí s hlubším intelektuálním hendikepem a který je založen na celkovém a faktickém hodnocení situací, ve kterých se toto chování projevuje s cílem zlepšit kvalitu života podporované osoby a snížit pravděpodobnost výskytu náročného chování.

Také disponujeme plně funkčí místností snoezelen, která splňuje náročné požadavky ISNA–MSE.

Jako fakultativní službu nabízíme letní pobyt a dopravu mikrobusem do stacionáře.

Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního rozpisu úhrad.