Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jejím posláním je tvořit společenství, které v milosrdentsví a s nadějí fortelně pomáhá potřebným. Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. 

 

Principy

Základní principy poskytování sociální služby denního stacionáře vycházejí z hodnot Diakonie Západ, kterými jsou úcta, spolupráce a pravdivost.
Pro nás to znamená, že ke klientům přistupujeme individuálně s ohledem na jejich potřeby. Pracovníci a klienti se společně domlouvají na rozsahu potřebné podpory a pomoci. S klienty jednáme jako se sobě rovnými dospělými lidmi. Respektujeme jejich volbu a současně je učíme uvědomovat si následky jejich rozhodnutí. U lidí s poruchou autistického spektra ctíme jejich rituály.

Cíle sociální služby

Hlavním cílem denního stacionáře je to, aby člověk s postižením využíval upevněných znalostí a dovedností, díky kterým se zapojuje do běžného života, a to s maximálním ohledem k jeho schopnostem a možnostem.

Upřesnění
  • Člověk s postižením se dokáže rozhodovat, tedy vybírá si z nabízených možností.
  • Člověk s postižením dokáže projevit své potřeby, tedy že používá efektivní způsob vyjadřování.
  • Člověk s postižením vyjadřuje svůj vlastní názor.
  • Člověk s postižením ovládá základní sebeobsluhu.
  • Člověk s postižením zvládá běžný denní rytmus, tedy orientuje se v čase a náplni dne (aktivity, práce, jídlo, hygiena, odpočinek apod.).
  • Člověk s postižením využívá běžně dostupné veřejné služby, a to s podporou nebo samostatně. Např. cestuje a chodí na kulturně společenské akce apod.
  • Člověk s postižením má zkušenost s prací, chápe její smysl a vidí všechno, co lze prací získat.
  • Člověk s postižením dokáže navazovat vztah (přátelský, partnerský), rozpozná obecná pravidla společenského a mezilidského chování.