Posláním denních stacionářů DZ je poskytnout bezpečný prostor a soustavnou podporu pro rozvoj osobnosti člověka s postižením.


V Kvítku vedeme lidi s mentálním postižením k tomu, aby si řídili svůj život a uměli se o sebe postarat.

 

V denním stacionáři poskytujeme ambulantní službu osobám ve věku 18 až 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinovaného zdravotního a mentálního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba Stacionář pro osoby s postižením nabízí tyto základní činnosti:

  • základní sociální poradenství
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí či pomoc s přípravou stravy
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního rozpisu úhrad.