Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jejím posláním je tvořit společenství, které v milosrdentsví a s nadějí fortelně pomáhá potřebným. Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. 

 

Principy

Základní principy poskytování sociální služby denního stacionáře vycházejí z hodnot Diakonie Západ, kterými jsou úcta, spolupráce a pravdivost.
Pro nás to znamená, že ke klientům přistupujeme individuálně s ohledem na jejich potřeby. Pracovníci a klienti se společně domlouvají na rozsahu potřebné podpory a pomoci. S klienty jednáme jako se sobě rovnými dospělými lidmi. Respektujeme jejich volbu a současně je učíme uvědomovat si následky jejich rozhodnutí.

Cíle sociální služby

Hlavním cílem denního stacionáře je to, aby člověk s postižením využíval upevněných znalostí a dovedností, díky kterým se zapojuje do běžného života, a to s maximálním ohledem k jeho schopnostem a možnostem.

Upřesnění

  • Člověk s postižením se umí rozhodovat. Tzn., že si dokáže vybrat z nabízených možností a vnímá přiměřené riziko, je seznámen se svými právy a povinnostmi.
  • Člověk s postižením dokáže projevit své potřeby. Tzn., že používá efektivní způsob vyjadřování.
  • Člověk s postižením vyjadřuje svůj vlastní názor a dokáže komunikovat s jedincem i skupinou.
  • Člověk s postižením zvládá základní sebeobsluhu.
  • Člověk s postižením zvládá běžný denní rytmus. Tzn., že se orientuje v čase a náplni dne (aktivity, práce, jídlo, hygiena, odpočinek apod.).
  • Člověk s postižením využívá běžně dostupné veřejné služby, a to s podporou nebo samostatně. Např. nakupuje, cestuje, jedná s úřady, chodí na kulturně společenské akce apod.
  • Člověk s postižením má zkušenost s prací, chápe její smysl a vidí všechno, co lze prací získat.
  • Člověk s postižením dokáže navazovat vztah (kamarádský, přátelský, partnerský), zná obecná pravidla společenského a mezilidského chování.