Vize
Člověk, který má naději a ví si rady.

Poslání

Posláním služby Plus pro lidi v krizové situaci je být místem pro lidi a jejich starosti. Pomáháme jim ulehčit tíživou situaci a hledat řešení.

 

Cíle
Hlavním cílem služeb je podpořit klienta služby tak, aby se zorientoval ve své krizové situaci a byl schopen ji překonat.

Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace.  Délka poskytování služby je individuální s ohledem na potřeby klienta, obvykle se však jedná  3-5 setkání. Tyto konzultace může klient čerpat kdykoli (krátce po sobě nebo naopak s větším odstupem) v rámci 3 měsíců.  

Lidem v krizové situaci proto nabízíme nejčastěji tyto služby:

  • krizovou intervenci - krizovou pomoc (psychickou podporu při zvládání obtížných životních situací),
  • základní sociální poradenství,
  • sociálně terapeutickou činnost (krátkodobé podpůrné psychoterapie),
  • zprostředkování kontaktu s návaznými, specializovanými službami (psycholog, právník, lékař, pastor apod.),
  • doprovod (na služby, instituce, úřady).

Ambulantní forma služby je poskytována bezplatně v prostorách krizového centra Plus, během otevírací doby. Pomoc poskytujeme okamžitě, i bez nutnosti objednání dle aktuální kapacity služby (vytížení pracovníků).

Terénní forma služby Plus pro lidi v krizové situaci je poskytována také bezplatně, ale mimo prostory krizového centra v rámci provozní doby terénní formy služby Plus pro lidi v krizové situaci.

Naše zásady

Plus pro lidi v krizové situaci poskytuje své služby na základě následujících zásad:

Dobrovolnost
Služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.

Anonymita a diskrétnost
Služby jsou poskytovány anonymně, klient nemusí sdělovat své identifikační údaje a sám rozhoduje o tom, jaké informace sdělí. Pracovníci jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí a diskrétnost zajišťují též prostřednictvím bezpečného a nerušeného prostředí.

Bezplatnost a dostupnost
Služby krizové pomoci jsou ze zákona poskytovány bezplatně. Služba je dostupná, okamžitá i bez nutnosti objednání, vždy však v otevírací době zařízení.

Rovnost
Služby jsou poskytovány všem lidem od 6 let bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského a jiného vyznání. Pracovníci přistupují v jednání ke klientům vstřícně a bez předsudků.

Orientace k soběstačnosti
Služba je poskytována tak, aby klienty podporovala v aktivitě, respektovala jejich samostatnost, motivovala je k takovým činnostem, které vedou k překonání nebo zmírňování dopadů nepříznivé situace.