Služby poskytujeme občanům v nepříznivé sociální situaci převážně z Plzeňského kraje, kteří si nedokáží pomoci vlastními silami a obrátí se na Poradnu.

Poradna je registrovanou sociální službou dle § 37 z. č. 108/2006 Sb. a poskytuje službu odborného sociálního poradenství zejména v těchto oblastech:

 • rodinné a partnerské vztahy (např. rozvody, výživné, úprava práv a povinností k nezl. dětem, náhradní rodinná péče, partnerské vztahy, aj.)
 • bytová problematika (např. nájemní a podnájemní vztahy, sousedské spory, aj.)
 • pracovně právní vztahy a zaměstnanost (např. vznik a zánik pracovního poměru, odstupné, pracovní úrazy a nemoci z povolání, práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání, aj.)
 • finanční a rozpočtová problematika (např. práva a povinnosti dlužníků, ručitelů a věřitelů, osobní a rodinný rozpočet, exekuce, insolvence, aj.)
 • sociální dávky a sociální služby (dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro zdravotně postižené, aj.)
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody (např. společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví, věcná břemena, dědictví, darování, aj.)
 • ochrana spotřebitele (např. reklamace, odstoupení od smlouvy, předváděcí akce, aj.)
 • veřejná správa a správní řízení (matriční právo, trvalý pobyt, ochrana osobních údajů, přestupky, aj.)
 • občanské soudní řízení a alternativy (soudní příslušnost, odvolání, odpor, rozhodčí řízení, mimosoudní řešení sporů, aj.)
 • trestní právo (např. poradenství obětem trestných činů a domácího násilí, zanedbání povinné výživy, trestní řízení, aj.)

Občané se v otevírací době na Poradnu mohou obracet:

 • osobně (Délka jedné konzultace je stanovena na 45 min a poslední uživatel je přijat nejpozději 30 minut před koncem konzultační doby.),
 • telefonicky,
 • dopisem,
 • e-mailem (dotazy zasílané v písemné formě dopis, email aj. vyřizují Poradny do 7 kalendářních dnů od doručení).

Ve výjimečných případech (např. imobilita) je možné poskytnout službu v místě bydliště.

Základní informace o poskytování odborného sociálního poradenství:

 • služba je obvykle poskytována na základě ústní smlouvy, na vyžádání lze uzavřít smlouvu písemnou,
 • každému klientovi je přiděleno unikátní evidenční číslo, pod kterým je veden písemný záznam o průběhu poskytování služby, na vyžádání může klient do záznamu o své osobě nahlédnout, popř. mu bude vyhotovena kopie záznamu,
 • poradci Poraden jsou navzájem zastupitelní, klient tedy nemá možnost vybírat si poradce,
 • v Poradnách dbáme na ochranu soukromí klientů, není zapotřebí se nám představovat, ani jinak identifikovat, stejně tak jako Vy, také poradci zůstávají vůči Vám anonymní,
 • poradce má právo přerušit poskytování služby s klientem, jenž vykazuje známky užití návykových látek, které zjevně znemožňují poskytnutí služby a dále s klientem, který se projevuje agresivně či diskriminačně,
 • poradci nejsou zbaveni zákonné ohlašovací povinnosti dle trestního zákona.

Poskytnutí služby bude odmítnuto:

 • právnické osobě či jejímu zástupci,
 • při naplnění kapacity služby,
 • pokud zájemce požaduje služby, které Poradna neposkytuje.

Poradna neposkytuje:

 • právní, advokátní a notářské služby a zastupování u soudu,
 • finanční prostředky,
 • bydlení a pracovní místa (pomáháme s jejich vyhledáváním).