Jak postupovat při pracovním úrazu, aneb znáte svoje nároky?

Na plzeňskou poradnu pro občany v nesnázích se obrátila klientka, které se stal pracovní úraz. Kolega z práce ji srazil vozíkem na převoz potravin. Klientka utrpěla zranění páteře, týden byla hospitalizována v nemocnici, nyní je v domácím ošetřování, dochází na rehabilitace. Zatím není jisté, jestli bude mít po úrazu trvalé následky.
Klientka pobírá aktuálně pouze dávky nemocenského pojištění. Obrátila se na naši poradnu především proto, aby zjistila na jaké náhrady má nárok ze strany zaměstnavatele a zda je může čerpat již po dobu pracovní neschopnosti.
Dle Zákoníku práce a Nařízení vlády 276/2015 má člověk, který utrpěl v zaměstnání pracovní úraz nárok na několik typů náhrad. Jedná se o bolestné (a případně ztížení společenského uplatnění), náhrady za ztrátu na výdělku, náhradu věcné škody a náhrady spojené s léčením.


Bolestné je náhrada bolesti jakožto nemajetkové újmy na zdraví spočívající v tělesném i duševním utrpení. Náhrada je vyplácena pojišťovnou na základě bodového ohodnocení ošetřujícího lékaře. Pokud by klientce bylo úrazem způsobeno trvalé poškození zdraví, mluvíme o tzv. snížení společenského uplatnění. V tomto případě je opět třeba obrátit se na ošetřujícího lékaře, který vyplní podklady pro pojišťovnu dle bodového ohodnocení následků úrazu.


Hlavní náhrady, o které klientce primárně šlo, byly náhrady za ztrátu na výdělku. Ty jsou dvojího druhu.


Prvním typem je náhrada za ztrátu na výdělku s čerpáním po dobu pracovní neschopnosti. Jedná se o náhradu, která lze vyplácet průběžně- je třeba podat žádost zaměstnavateli o dorovnání do průměrného výdělku. Lze žádat o měsíční dorovnání na základě doložené výše nemocenské (zpětné dorovnání vždy za předcházející měsíc) anebo paušální plnění fixní částkou každý měsíc. Žádost by měla mít písemnou formu- uvést, proč o to nemocný žádá, doložit výši nemocenské a navrhnout způsob úhrady.
Druhým typem je náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Po skončení pracovní neschopnosti je třeba zajít za závodním lékařem, který kvalifikuje, zda je člověk, který prodělal úraz, schopen vykonávat práci jako doposud. Pokud nikoliv může žádat o převedení na jinou práci+ dorovnání průměrného výdělku (pokud by jeho plat byl na jiné pracovní pozici nižší).


Při úrazu naší klientky došlo k poničení mobilního telefonu. V tomto případě je možné žádat od zaměstnavatele náhradu věcné škody. Žádat o náhradu škody je třeba písemnou formou.
Člověk, který utrpěl pracovní úraz má též nárok na proplacení nákladů spojených s léčením (např. doplatky za léky, rehabilitace, cestovní výdaje spojené s cestami k lékaři, apod.)

Poradna pro občany v nesnázích v Plzni sídlí na adrese Prokopova 25. Poskytuje odborné sociální poradenství. Řídí se zásadou diskrétnosti, bezplatnosti, nestrannosti a nezávislosti. Je otevřena každý čtvrtek od 12:00-17:00, je možné se předem objednat na telefonním čísle: 735 795 556.
V případě potřeby je možné klientův dotaz zodpovědět i písemně, mailem či telefonicky.
Za první dva měsíce letošního roku se na poradnu obrátilo zatím 18 lidí s potřebou poradenství. Nejčastěji řešili dluhovou problematiku, pracovní právo a občansko-právní spory.

 

 

Příběh: Co se NEpovedlo
Senior, který se dostal do problémů se splácením svých závazků, se pro pomoc obrátil na svůj příslušný obecní úřad. Pracovníci úřadu jistě v dobré víře poradili, ať zkusí „krotitele dluhů“. Nejspíš mysleli pořad v televizi, zabývající se řešením dluhové situace vybraných jedinců.

Senior tedy začal pátrat a vypátral společnost, která služby jako je pomoc s dluhovou situací řeší. Tato společnost mu zprostředkovala jinou společnost, která slíbila nápravu. Vybrala od něho veškeré dokumenty k jeho dluhům a jala se mu „pomáhat“. Předně s ním sepsala smlouvu o převodu nemovitostí, kde se senior zavázal na společnost přepsat svůj byt za třetinovou kupní cenu a společnost se mu naopak zavázala zaplatit za něj dluhy, samozřejmě pouze do výše nízké kupní ceny. Ve smlouvě byla uvedena pouze čísla účtů a částky. Mělo se nejspíš jednat o účty věřitelů a dlužné částky, které jim klient dluží. Bohužel účty nebyly nijak dál specifikovány a protože klient už neměl žádné dokumenty ke svým závazkům, nemohl si ani zkontrolovat, že jdou peníze tam, kam mají.

Následně tato společnost nechala klienta podepsat nájemní smlouvu na byt, který na ní právě přepsal s nájmem téměř trojnásobku toho, co za byt dosud sám hradil. I takové jsou společnosti, které „pomáhají“ s dluhy!

Náprava je složitá. Zpochybňovat smlouvu, kterou klient podepsal, vyžaduje odbornou právní pomoc. Tu jedinou jsme v této fázi mohli klientovi doporučit. Přes naši snahu a za spolupráce s pracovníky katastru nemovitostí jsme nenašli možnost, jak klientovi pomoci získat jeho nemovitost zpět. 

Při naší práci často narážíme na to, že klienti přijdou řešit problém, ne „když hoří“, ale když už je po požáru. Jen zlomek se přijde poradit před tím, než udělají zásadní rozhodnutí, byť si jím v dané chvíli nejsou jisti.

Co z toho plyne? Je třeba stále šířit informace o tom, že tu Poradna je a co poskytuje, protože leckdy můžeme radou a informací pomoci dřív, než bude pozdě.

Příběh: Co je vlastně občanské poradenství a jak vzniklo?
Původní myšlenka občanského poradenství pochází z Velké Británie z období počátku II. světové války. První občanské poradny vznikaly v roce 1939, jejich činnost byla zaměřena na pomoc a podporu lidem, kteří za války ztratili své blízké nebo na zprostředkování kontaktů mezi válečnými zajatci a jejich blízkými. Obrovský zájem o tento typ poradenství a jeho potřeba způsobily, že se postupem času stále více rozrůstala skupina občanů, která dobrovolně, bezplatně a každému poskytovala rady prakticky ve všech životních situacích. Po počátečních obavách se zjistilo, že model „občan radí občanovi“ funguje a v roce 1942 již v Británii existovalo 1074 poraden.

Po válce se se změnou životní situace a potřeb občanů proměnily i oblasti poradenství. Začalo se poskytovat odborné sociální poradenství např. v otázkách bydlení, zaměstnanosti či zadlužení domácností nebo ochrany spotřebitele. Dosud fungující síť občanských poraden se v Británii do dnešní doby rozrostla na necelých 3000 poradenských míst.

K tomuto britskému modelu se v 90. letech 20. století díky podpoře britské Národní asociace občanských poraden připojily i další země střední a východní Evropy, přičemž každá země si model upravila podle své potřeby.

V České republice se občanské poradenství rozvíjelo od roku 1997. Nejprve bylo založeno Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, v roce 1998 se toto sdružení přejmenovalo na Asociaci občanských poraden (AOP). Hlavním cílem asociace je zřízení sítě občanských poraden, které poskytují nezávislé, nestranné a bezplatné odborné sociální poradenství v 18 právních oblastech. V současné době je členem Asociace 38 Poraden, se 3 detašovanými pracovišti a s 37 kontaktními místy. Asociace garantuje odbornou úroveň poskytovaných služeb členských poraden, poskytuje jim metodické, školící a informační služby, a kontroluje kvalitu jejich poradenství.   AOP má také za úkol upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Příběh: Historie Poradny Rokycany
Vznik Poradny se datuje ke 2. lednu 2007 a od té doby působí v Rokycanech na adrese Svazu bojovníků za svobodu 68 (v budově bývalého okresního úřadu), v přízemí. Od 15. 3. 2007 jsme řádnými členy Asociace občanských poraden

Historicky první klient se na nás obrátil již druhý otevírací den, tedy 3. 1. 2007. Bylo to stejně jako letos, úterý, 3. ledna. Za celý týden to byl první a také jediný klient. Jednalo se o muže ve věku 45 let, který řešil potíže se svým zaměstnavatelem.

Začátky bývají těžké, ale je zřejmé, že si naše Poradna za uplynulých deset let vybudovala dobrou pověst a má své nezastupitelné místo mezi sociálními službami v Rokycanech. Dokládá to stálý zájem o naše služby a vysoká vytíženost Poradny. Oproti roku 2007 jsme za první týden letošního roku poskytli služby již 12 lidem! Průměrně se na nás každý jeden provozní den obrátí 3 noví lidé a poskytneme 7 konzultací.

Za uplynulých 10 let jsme měli otevřeno 1343 dnů. Pomohli jsme 3966 občanům z Rokycan a okolí, kterým jsme poskytli 7802 konzultací. To odhadem představuje více než 19500 hodin práce, na kterých se více či méně podílelo 9 pracovníků, za což jim patří velké poděkování.