Terénní sociální práce je poskytována v prostředí, ve kterém se zájemci o službu a uživatelé služby pohybují na základě jejich individuálních potřeb.

Naši činnost realizujeme pouze v souladu s těmito zásadami a principy:

  • Bezplatnost – služby jsou poskytovány zdarma bez nároku na odměnu formou peněz, darů či jiných služeb.
  • Diskrétnost – služba je vázána mlčenlivostí, bez výslovného souhlasu uživatele neposkytuje žádné informace o uživateli třetí straně včetně informace, zda uživatel či zájemce službu kontaktoval. Uživatel může vystupovat anonymně.
  • Zplnomocnění – služba se snaží o maximální zapojení uživatele do řešení jeho situace s ohledem na jeho dovednosti a schopnosti.
  • Nezávislost – služba je poskytována bez ohledu na zájmy státních nebo jiných organizací včetně těch, které službu finančně podporují.
  • Právo volby – uživatel služby je informován o dostupných možnostech řešení situace a jejich důsledcích. Je na rozhodnutí uživatele, jaký způsob řešení zvolí. Volba nemá vliv na další poskytování služby.
  • Nestrannost – služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu pohlaví, národnosti, etnicity, zdravotního stavu, sexuální orientace, víry, politického přesvědčení sociálního statusu apod.

Usilujeme o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat. Vytváříme podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat se s porozuměním důsledkům svých rozhodnutí. Služby přizpůsobujeme potřebám jednotlivých uživatelů, a snažíme se řešit situaci uživatele v souvislostech při zohlednění všech aspektů problému.

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

  • informovanost o rizicích situace obchodovaných a vykořisťovaných osob a snižování těchto rizik
  • informovanost o možných způsobech řešení situace uživatele/uživatelky
  • zvýšené kompetence v sociálních dovednostech a sociálně-právní oblasti
  • návrat do běžného způsobu života případně návrat do země původu