Vize

Děti a rodiče na jedné lodi.

Poslání

Posílit rodičovství tak, aby rodina zůstala pro dítě zázemím.

Územní působnost služby
Ambulantní je určena zpravidla rodinám z Plzeňského kraje, které se rozhodnou vyhledat služby přímo na našich pracovištích.
Terénní poskytujeme rodinám žijícím na území Plzeňského kraje (s výjimkou Tachovska).

Kapacita
Roční kapacita služby je 1000 osob.
Okamžitá kapacita je 13 osob s ohledem na personální možnosti (tzn., že v jeden okamžik může být poskytnuta služba 13 uživatelům).

Činnosti služby
Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění Archa realizuje tyto výkony služby:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tyto základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (viz: § 30 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.)

Další důležité informace:
Základní činnosti sociální služby SASRD jsou ze zákona poskytovány zdarma.
Zpoplatněny jsou případné fakultativní služby.
Ceník je dostupný na webových stránkách, v zařízeních a u pracovníků.

Účinnost od 6. 2. 2020