Cíle sociální služby

Hlavní cíl:
Rodiče umí zabezpečit potřeby dětí.

Upřesnění:
Rodiče znají své povinnosti vyplývající ze zákonné rodičovské odpovědnosti.
Rodiče využívají příležitost mít více dovedností a znalostí.
Spolupráce rodiny a služby se pozitivně projevuje v kvalitě života rodiče i dítěte.

Cílová skupina

Rodiny s dítětem/dětmi

Upřesnění:
Uživatelem služby je rodina s dítětem či mladým dospělým ve věku do 26 let v obtížné životní situaci, kterou nedovede řešit vlastními silami:

 • vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem, asistovaný kontakt)
 • výchovné poradenství (nevhodný styl, obtíže daného věku, poruchy chování)
 • péče o děti (příprava na přijetí dítěte, vytváření vhodného podnětné prostředí, nácvik zvládání péče v různých stádiích života dítěte, léčebný režim, školní zralost a zvládání učiva, volný čas a podpora zájmů dětí, hygiena, aj.)
 • ekonomicky nepříznivá situace (rodinný rozpočet, nezaměstnanost, dluhy)
 • nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalita bydlení, čistota a uspořádanost, chod domácnosti)
 • vážná událost v rodině (úmrtí, nemoc, postižení)
 • rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, alkoholismus, patologické hráčství, trestná činnost, domácí násilí)
 • uplatňování práv a zájmů (jednání s institucemi, případové konference)

Základní hodnoty a principy

Základní principy poskytování služby vycházejí z hodnot Diakonie Západ, kterými jsou úcta, spolupráce, pravdivost.
Úcta pro nás znamená, že:

 • bereme člověka takového, jaký je
 • ctíme rodinu jako zázemí pro dítě
 • chováme se lidsky

Spolupráce pro nás znamená, že:

 • hledáme možnosti řešení společně
 • zvažujeme názor všech
 • zapojujeme celou rodinu v zájmu dítěte

Pravdivost pro nás znamená, že:

 • jednáme narovinu
 • řídíme se pravidly
 • stavíme na zkušenostech s vámi

Archa pro rodiny s dětmi v číslech

Pečujeme až o 0 rodin každý rok
Služba klienty stojí 0 korun
Provozujeme 0 zařízení
Od roku 0 pomáháme našim klientům