Služba Klub pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež ve spádové lokalitě a jejím okolí při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje jejich šance uspět v dalším životě.

Pomáháme dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let žijícím ve spádové lokalitě daného Klubu a jejím okolí, které:

  • se ocitají ve složitých životních podmínkách či situacích ohrožujících jejich zdravý vývoj, mezilidské vztahy, společenské či profesní uplatnění,
  • se ocitají v situacích vedoucích ke konfliktu se společenskými normami a hodnotami,
  • se ocitají v ohrožení vyloučením ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického nebo národnostního původu,
  • hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit.

Poskytujeme tyto služby:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Co je to vlastně Klub?
Nízkoprahový klub neboli „nízkopraháč“ (odborně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, někdy také NZDM) je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež jsou pro dospívající zázemím s možností scházet se s vrstevníky, místem pro vlastní aktivity (např. zkoušku kapely, zorganizování turnaje ve stolním fotbale nebo místem kde se můžou schovat před světem). Výraz nízkoprahový znamená „dostupný, neodrazující od vstupu". Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc a podporu v obtížných i každodenních situacích a také usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik.