Diakonie Západ pro Ukrajinu

Podpora tohoto projektu byla poskytnuta grantem UMCOR. Jedná se o komplexní podporu ukrajinských uprchlíků v rámci našich tří služeb – Terén, Archa, Kluby.

Pracovníci Klubů pro děti a mládež realizují workshopy s cílem podpořit vzájemné porozumění po jazykové i sociokulturní stránce, podporují děti prostřednictvím relaxačních a aktivizačních činností tak, aby dopřáli dětem odreagování, zábavu, podpořili všestranný osobnostní rozvoj, ale realizují i výtvarné, hudební, sportovní aktivity a výlety.

Ukrajinské děti podporujeme také v rámci běžného provozu Klubů, a to ve 4 ambulantních Klubech Plzeňského kraje a  prostřednictvím cílené terénní aktivity v návaznosti na ambulantní Kluby, ale i v rámci mobilních Klubů (jižní Plzeňsko a Domažlicko).

To vše individuální i skupinovou formou s maximální otevřeností všem příchozím bez ohledu na národnostní či etnický původ,  s nulovou tolerancí ke konfliktům mezi návštěvníky zařízení a naopak s maximální podporou při řešení různorodých situací, které děti a teenagery potkávají.

Nedílnou součástí poskytované podpory je koordinace aktivit podporujících integraci uprchlíků v rámci multidisciplinární spolupráce, oslovování zástupců místních organizací a rovněž realizace preventivních programů přímo v Klubech, ale i v místních školách.

 

Projekt DOUČOVÁNÍ 2022 v DIAKONII ZÁPAD

Doučování žáků se sociálním znevýhodněním, vedoucí k vyrovnání dopadů pandemie koronaviru na jejich vzdělávací výsledky, probíhá v roce 2022 napříč preventivními službami Diakonie Západ v Plzeňském kraji. Dlouhodobou a systematickou podporu v rámci tohoto projektu poskytneme minimálně 30 dětem a mladým lidem navštěvujícím ZŠ nebo SŠ. Mimoškolní doučování, které nabralo na významu zejména s nástupem koronavirové pandemie, probíhá individuální i skupinovou formou v prostorách našich zařízení, v případně nutnosti i online formou.

Nad rámec samotného doučování cílíme na zvýšení kompetencí pro budoucí samostatnější školní přípravu u dětí, zároveň mapujeme i další okolnosti života dítěte, jeho rodiny a nabízíme další pomoc a podporu při řešení případných nepříznivých životních situací. Aktivně vstupujeme do kontaktu s rodinou a školou ve snaze o koordinovanou podporu. Doučujícími jsou jak naši stávající pracovníci s dlouholetou zkušeností v práci s dětmi a mládeží (sociální pracovník, speciální pedagog, apod.), tak kolegyně na rodičovské dovolené, případně studenti středních a vysokých škol.

Celý projekt je „Financován Evropskou unií – Next Generation EU“. Děkujeme!

EU, MŠMT a NPO

Projekt „Akcent na školu!“ pomáhá dětem v Rokycanech zvládat školní povinnosti

Díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme v roce 2021 realizovali projekt „Akcent na školu!“, jehož cílem byla podpora dětí a mládeže, které kvůli probíhající pandemii Covid-19 ztratily, nebo si nedokázaly udržet dovednosti a kompetence nezbytné pro fungování ve společnosti a škole, jako např. návyky pravidelnosti, samostatnosti, účast při distanční výuce, fungování ve skupině, apod. Projekt tedy reagoval současně na omezení sociálních kontaktů a realizaci vyučování distanční formou. Prostřednictvím cílených aktivit  pracovníci poskytovali zvýšenou podporu dětem a mladým lidem, žijícím v nepodnětném rodinném zázemí tak, aby nezameškávaly ve školní přípravě a neprohlubovala se tak propast mezi nimi a jejich vrstevníky. Zároveň probíhala  aktivizace spolupráce místních aktérů podpory, jako jsou školy, OSPOD a další, ve prospěch potřebných dětí a mladých lidí. Díky vytvořené síti spolupracujících odborníků, zejména ve školských zařízeních přilehlé lokality a šíření informací o možnostech poskytování podpory v rámci projektu „Akcent na školu!“ mezi žáky a studenty, jsme dětem a mládeži pomáhali s přípravou do školy a doučovali i prostřednictvím externí lektorky a naší dlouhodobé dobrovolnice. Některé uživatele jsme soustavně i v období letních prázdnin připravovali na srpnové opravné zkoušky. Díky této podpoře se 3 dětem povedlo i přes prvotní propad ve školních znalostech uspět a postoupit do dalšího ročníku, bez nutnosti jeho opakování. Některé z dětí i nadále využívají nabízené pomoci, dále dochází do Klubu Akcent a díky doučování, ale i účasti na návazných programech, jak preventivního charakteru, tak volnočasového, jsou více motivováni pro další práci a i nadále se snaží vylepšit školní úspěšnost.

Výstupem projektu byl rovněž pilotně ověřený motivační nástroj – „Motivační deník“ pro práci s dětmi a mládeží. V motivačním deníku jsou předdefinované oblasti pro každý den v měsíci, jako například: čištění zubů minimálně 2x denně, odpolední příprava do školy minimálně 30 minut, pohybové aktivity minimálně 30 minut, pomoc v domácnosti aj. Dítě vybarvuje kolonky podle toho, co daný den splnilo. Tento deník se vyplňoval po celý rok a úkoly v něm obsažené hodnotili pracovníci spolu s klienty v Klubu Akcent. Klienty učil pravidelnosti a znovuobnovení každodenních návyků a kompetencí, přispívajících k tomu, aby uspěli v dalším životě.

koláž Akcent do školy

 

PROJEKTY UKONČENÉ

Projekt "Atom míří do světa"

V roce 2017 jsme realizovali projekt „Atom míří do světa“ navazující na základní činnosti registrované sociální služby NZDM. Zaměřovali jsme se na zásadní oblasti života mladých lidí, kteří Klub Atom pro děti a mládež pravidelně navštěvují. Základem byly aktivity, které umožňují účastníkům vyzkoušet si řadu běžných životních situací jejich budoucího života v reálném prostředí za bezpečné podpory průvodce. V rámci projektu byla řešena témata jako vzdělávání, zaměstnanost, dluhy, ale i otázky partnerství. Cílem bylo připravit uživatele na obdobné situace, se kterými se budou v životě pravidelně setkávat a zvýšit tak jejich sociální a komunikační kompetence. Aktivity byly realizovány za podpory Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně a Plzeňského kraje.

Projekt „Natři to sousedovi“

V letech 2014 a 2015 jsme reagovali na nechvalný vzhled obchodního centra Atom v městském obvodu Plzeň 1 aktivitami projektu „Natři to sousedovi“, který jsme prostřednictvím podnícení aktivní spolupráce místních lidí oživili květinami, barvami a vdechli jsme mu tak nový život. Hlavním cílem projektu byla nejen samotná revitalizace prostředí obchodního domu a jeho blízkého okolí, ale především podnícení veřejné debaty o možnostech měnit k lepšímu věci kolem sebe a postupné předávání odpovědnosti do rukou lidí z místní komunity. Do projektu se proto zapojili nejen lidé, kteří v areálu OC Atom a jeho blízkém okolí žijí, ale také zaměstnanci místních obchodů, žáci, studenti a jejich učitelé z Gymnázia Františka Křižíka.
V rámci projektu tak vznikla například komunitní zahrada nebo byl opraven a nově osázen památník Lidickým obětem, novou květinovou výzdobu dostaly také všechny květníky v prostoru OC Atom. Projekt byl podpořen Poštovní spořitelnou prostřednictvím nadace Via. 

Projekt "Dobřany – město příběhů"

Jak samotný název projektu napovídá, jeho cílem bylo „sesbírat“ příběhy zajímavých lidí, míst i historických událostí a poutavou formu je předat mladé generaci. Rozvinout tak mezigenerační dialog a posílit vztah mladé generace k místu, kde žijí. V průběhu roku 2015 se tak uskutečnilo několik setkání a „komentovaných procházek“ s pamětníky Dobřan. Všichni, kdo se procházek a setkání účastnili, si mohli vyslechnout zajímavé příběhy, přímo z úst někoho, kdo je reálně zažil. Součásti celého projektu byl také sběr historických fotografií. Právě díky tomu vznikl nápad fotografie nějak zužitkovat a představit je veřejnosti. A protože byl celý projekt o setkání minulosti a současnosti, napadlo děti a mládež z Klubu Echo propojit historické a současné fotografie v jeden celek. A tak vznikly koláže fotografií, které kombinují historické a současné fotografie města Dobřan, koláže pak byly umístěny v městském kulturním středisku Dobřany a dobřanské galerii. Projekt byl podpořen Poštovní spořitelnou prostřednictvím Nadace Via.

Projekt "Plus pro Uličníka"

Díky projektu jsme rozšířili poskytování soc. služby NZDM o metodu krizové intervence v místech působení mobilní formy Klubu Uličník pro děti a mládež (speciálně upravená dodávka). Přibližujeme odbornou pomoc dětem do jejich přirozeného prostředí - míst trávení volného času a škol. Nabízíme realizaci preventivních aktivit se zaměřením na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových a krizových situací a dáváme prostor pro první kontakt s pracovníkem a navázání odborné pomoci. Projekt byl realizován na přelomu let 2016 a 2017 za podpory sbírkového projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

Projekt "Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online"

logo-ncs-cmyk-1

Projekt Nadace České spořitelny podporoval v roce 2020 a na začátku roku 2021 aktivity služby Kluby pro děti a mládež, a to v rámci činností, které souvisejí s řešením dopadů epidemie Covid-19 na děti a mládež.

V době uzavření škol některé děti a teenageři jen velmi těžko zvládají naplňovat požadavky distanční výuky. V rámci tohoto projektu tak nabízíme zvýšenou podporu dětí v rámci zvládání domácí školy, nabízíme také doučování dětí, a to jak v kontaktní, tak i online podobě. Pro možnost účastnit se distanční výuky distribuujeme našim klientům také potřebnou IT techniku, včetně datový SIM karet.

V letním období pak tento projekt přináší možnost zrealizovat v lokalitách působnosti našich Klubů tzv. příměstské tábory, které nejen saturují výpadek sociálních kontaktů z období jarní vlny pandemie a návazných opatření omezujících volný pohyb osob, ale také tyto tábory podporují udržení či obnovu a rozvoj sociálních i komunikačních dovedností, zvládání určitých režimových aktivit a skupinové spolupráce. Zážitkovou formou podporují táborové aktivity také udržení školních znalostí s cílem usnadnit návrat dětí do standardní formy školní docházky a zmenšit rozdíly mezi dětmi v návazné výuce.

Trvající pandemická situace podněcuje nutnost být  kontaktu s klienty i jinou, než kontaktní formou. Pracovníci Klubů tak poskytují potřebnou pomoc, podporu a informace ve virtuálním prostředí, a to za využití zejména sociálních sítí jako Facebook či Instagram.

Díky Nadaci České spořitelny je služba Kluby pro děti a mládež schopna reagovat adekvátním způsobem na potřeby dětí a teenagerů, na jejichž životy a běžné fungování mělo a má období pandemie značný dopad. 

Projekt „Magnet - mobilní klub pro děti a mládež II”

Projekt přibližuje sociální službu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež do menších lokalit, konkrétně do lokalit Chotěšova a Holýšova, s cílem přiblížit dětem a mladým dospělým odbornou pomoc v jejich přirozeném prostředí.

Klub Magnet se zaměřuje na prevenci vzniku krizových situací, nabízí kontakt s odborným pracovníkem i napojení na odbornou pomoc. V souvislosti s proměnou životního stylu a komunikace cílové skupiny je projekt rozšířen o Streetwork in Chat - online formu podpory zaměřenou na práci
s klienty na sociálních sítích. Projekt byl v období 7/2019 až 6/2021 podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations.

Projekt „Streetwork in chat“

S realizací tohoto projektu jsme začali v červnu 2017 a jeho aktivitami reagujeme na změny ve využívaných formách mezilidské komunikace i hledání pomoci. Vstupujeme tak do stále přirozenějšího prostředí, kterým je internet a oblast sociálních sítí, kde zejména mladí lidé tráví stále více svého času, kde hledají informace i pomoc v situacích, kdy si sami neví rady.

Pracovníci neboli „online streetworkeři“ aktivně vyhledávají taková sdělení, statusy, položené dotazy a nabízejí následně online poradenství, které vychází z principů nízkoprahových služeb – respekt, dobrovolnost, anonymita, partnerský přístup. Svým působením, zejména na sociálních sítích, pracovníci zároveň přispívají ke kultivaci online komunikace – umění vést diskuzi, vyjádřit vlastní názor, respektovat ostatní či odkazovat na ověřené zdroje. Projekt navazuje na činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Diakonie Západ a v roce 2017 byl podpořen Nadací Agrofert. Díky pozitivním výsledkům pilotního rozjezdu těchto aktivit chceme v realizaci i nadále pokračovat a hledáme zdroje pro další období. V roce 2018 je financován z prostředků Nadace Jistoty (Komerční banka) v rámci komplexního preventivního projektu Virtuální prevence.

Projekt „Máš to v kapse“

Pod tímto názvem se skrývá další z našich vlastních deskových her, kterou jsme společným dílem pracovníků a klientů Klubu Fontána pro děti a mládež v Domažlicích vytvořili v druhém pololetí roku 2018, a to za finanční podpory Nadačního fondu Tesco a jeho programu "Vy rozhodujete, my pomáháme"! Desková hra je zaměřena na zvyšování finanční gramotnosti dětí a mladých lidí. V rámci podpory NF Tesco bylo vyrobeno celkem 15 kompletních herních sad, které byly distribuovány nejen do dalších nízkoprahových Klubů Diakonie Západ, ale také k dalším poskytovatelům služeb pro děti a mládež v Plzeňském kraji.

Projekt „Mobilní klub pro děti a mládež“

Projekt rozšiřuje poskytování sociální služby NZDM v ORP Plzeň jih - konkrétně ve Stodu a v Chotěšově, o terénní formu této služby. V červenci 2017 tak vznikl mobilní Klub Magnet pro děti a mládež, který cílí na přiblížení odborné pomoci a podpory dětem do jejich přirozeného prostředí – míst trávení voleného času a škol. Nabízí realizaci preventivních aktivit se zaměřením na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových a krizových situací, dává prostor pro kontakt s odborným pracovníkem a navázání odborné krizové pomoci. Projekt byl v období 7/2017 až 6/2019 podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundations.

Projekt „Domažlickej legál"

Tento projekt přináší první legální plochu na graffiti v Domažlicích. V roce 2017 změnil zanedbané zákoutí u nízkoprahového Klubu Fontána pro děti a mládež v unikátní prostor, kde si domažlická mládež může vyzkoušet sprejerskou tvorbu, v rámci zahajovacího workshopu navíc pod dohledem odborného lektora. Snižuje riziko nelegálních grafitů po městě. Aktivně zapojuje mládež do přípravy plochy a jejího následného udržování. Podporuje u nich pocit zodpovědnosti a navíc umožňuje zažít pocit úspěchu z dobře odvedené práce. Projekt je podpořen z programu ČSOB pomáhá regionům.

Projekt "Krimigame"

KRIMIGAME je námi vyvinutá desková hra, pomocí které děti a mládež zábavnou formou získávají nejen potřebné informace v oblasti trestně-právní odpovědnosti, ale také si v roli hráče osvojí celou řadu pozitivních vzorců chování a naučí se přijímat za své rozhodnutí odpovědnost. Hra provází hráče všemi důležitými oblastmi života dospívajícího jedince: rodina, škola, práce a volný čas. Hráči v průběhu hry čelí nejen celé řadě vědomostních a hodnotově-postojových otázek, ale také různým složitým životním situacím, za které posléze musejí přijmout zodpovědnost.

 

Projekt „Ve světě se neztratím“

Projekt „Ve světě se neztratím“, byl opakovaně finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, navazuje na stávající činnost našich nízkoprahovýh Klubů. Projekt zahrnuje dlouhodobou činnost odborných pracovníků, jejímž základem je práce s každodenními tématy a situacemi v životě dětí a mládeže a zejména se situacemi, které vznikají přímo na Klubu. K těmto tématům patří zejména dodržování běžných společenských norem, zákonných norem, kontakt a komunikace s vrstevníky, rodiči, autoritami, efektivní řešení konfliktních situací,  schopnost týmové spolupráce, školní docházka a příprava na budoucí povolání, finanční a internetová gramotnost a další.

V roce 2014 byl realizován ve všech Klubech Diakonie Západ. V roce 2015 v Klubu Echo pro děti a mládež, Dobřany. V roce 2016 v Klubu Fontána pro děti a mládež, Domažlice. V roce 2017 v Klubu Akcent pro děti a mládež, Rokycany.