Naším posláním je doprovázet a podporovat děti a mládež v dané lokalitě při řešení obtížných i každodenních situací a zvýšit tak jejich šance uspět v dalším životě.

Naše práce směřuje k těmto základním cílům: 

  • vyhledávat, navazovat a udržovat kontakt s cílovou skupinou,
  • nabízet respektující vztah a bezpečný prostor,
  • poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu v obtížných i každodenních životních situacích,
  • předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat jeho dopady prostřednictvím preventivních činností,
  • zprostředkovat vzájemný kontakt se společenským prostředím,
  • podporovat a motivovat ve vzdělávání a pracovním uplatnění,
  • poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času a realizaci vlastních aktivit,
  • rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí, podporovat rozvoj sociálních dovedností a přijetí odpovědnosti za své chování. 

Při naší práci ctíme zejména tyto zásady:

Nízkoprahovost
Kluby pro děti a mládež realizují služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost, odstraňují časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině ve vstupu do prostoru zařízení či ve využití poskytovaných služeb. Součástí zásady nízkoprahovosti je i možnost uživatele využívat služeb anonymně, tedy bez uvedení jména a jiných osobních údajů.

Dobrovolnost a nezávislost
Cílová skupina využívá služby Klub pro děti a mládež dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat služby Klub pro děti a mládež. Pracovníci Klubů pro děti a mládež respektují vlastní rozhodnutí uživatele ohledně řešení jeho situace. Služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k aktivnímu řešení své situace.

Rovnost
Kluby pro děti a mládež poskytují služby cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Respektování jedinečnosti člověka
Uznáváme jedinečnou hodnotu, důležitost, důstojnost každého člověka a naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob, kterým je služba poskytována. Věříme v pozitivní možnost změny u každého jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a v nutnost přistupovat ke každému uživateli s respektem a pochopením.