Naše zásady

Základní principy poskytování pečovatelské služby vycházejí z hodnot Diakonie Západ, kterými jsou úcta, spolupráce, pravdivost.

Úcta pro nás znamená, že:

 • jednáme s uživateli tak, aby se cítili důstojně
 • ctíme právo uživatelů na soukromí, svobodnou volbu, vlastní názor
 • jsme citliví k limitům uživatelů, máme dostatek trpělivosti

Spolupráce pro nás znamená, že:

 • uživatele či jejich rodinné příslušníky vnímáme jako partnery
 • pracujeme na získání a udržení důvěry uživatelů, jejich blízkých i ostatních spolupracujících
 • každý pracovník zná svoji roli v týmu a bere v úvahu zkušenosti druhých

Pravdivost pro nás znamená, že:

 • otevřeně komunikujeme s uživateli, jejich rodinnými příslušníky, mezi sebou v týmu i navenek
 • podporujeme uživatele v tom, aby se otevřeně vyjadřovali
 • známe své osobní hranice i hranice služby

Naše cíle

Hlavním cílem služby je to, aby i ten, kdo potřebuje péči, žil doma, bezpečně a důstojně.

 • uživatel služby má individuálně, adresně nastavený rozsah a četnost služby
 • uživatel si udržuje nejvyšší možnou míru soběstačnosti díky nastavení míry podpory a péče
 • uživatel si zachovává společenské vazby (s rodinou, přáteli, s komunitou)
 • uživatel má dostatek informací o vlastních právech a jejich využití
 • uživatel má prospěch ze spolupráce s ostatními službami, institucemi, komunitou