STAVÍME MOSTY v procesu odebírání dětí z rodin

 

Dvě zařízení Diakonie Západ, Archa pro rodiny s dětmi a Adite pro náhradní rodiny, se snaží najít prostřednictvím projektu Stavíme mosty optimální řešení pro děti, které jsou z různých důvodů odebrány z jejich biologických rodin nebo jsou rodinami odloženy.

Situaci analyzují s Plzeňským krajem a odborníky v sociálně právní ochraně dětí – pracovníky ambulantně-terénních sociálních služeb, pobytových zařízení, služeb pro náhradní rodiny a především s OSPODy – odbory sociálně právní ochrany dětí měst a obcí.

Klíčové bylo především zahájit diskuzi na téma zkušeností těchto pracovníků z praxe – co se s dětmi po odebrání z rodiny děje a co je možné zkvalitnit. V tomto procesu bylo identifikováno hned několik úskalí, se kterými se systém péče o ohrožené děti potýká.

Jedním z nich je chronický nedostatek dlouhodobých i přechodných  pěstounů v kraji. To má za následek větší počet zejména nejmenších dětí v ústavních zařízeních ve srovnání s dalšími kraji v ČR. Zkušenosti ze zahraničí (Německo i Velká Británie) napovídají, že kampaně propagující pěstounství vyžadují velkou míru pozornosti a rozsáhlé finanční prostředky – často jsou realizovány prostřednictvím TV spotů, plakátových kampaní i mediálních výstupů. Pěstouni jsou v zahraničí připravováni již se zaměřením na určitou věkovou skupinu nebo specifické potřeby dětí. Diakonie Západ se snaží o propagaci pěstounství díky kampani „V pěstounské rodině jsem doma“, kterou realizuje již od roku 2012, za finanční podpory MPSV. Obtíže s umístěním některých dětí narůstají při jejich zdravotních postiženích, jiné etnicitě nebo v případě sourozeneckých skupin. Ne vždy je také možné umístit dítě v blízkosti biologických rodičů a umožnit tak jejich vzájemný kontakt po dobu odebrání, ale také třeba vyhnout se nutnosti změně školy dítěte.

Všichni aktéři procesu se shodují, že v Plzeňském kraji, potažmo v celé ČR, chybí možnost povinné spolupráce rodiny s návaznou podpůrnou službou. Ta může výrazně přispět ke splnění nároků rodiny na vrácení dítěte, které stanovují OSPODy. Důležitá je také podpora mechanismů udržující motivaci rodičů ke kontaktu s dětmi a opětovné spojení rodiny.

Projekt při analýze situace ukázal potřebu cíleně zefektivnit některé momenty vzájemné kooperace všech zainteresovaných subjektů v řešení příběhu dítěte umístěného mimo rodinu, a to směrem k vysoké míře otevřenosti komunikace napříč účastníky i resorty a vyjasnění jejich kompetencí, rolí i očekávání. Právě toto bude tématem lokálních setkání napříč krajem, které Diakonie Západ jako realizátor a Plzeňský kraj jako partner připravují na podzimní měsíce.

Mgr. Irena Macháčková, Mgr. Jiřina Ullmanová